• Usługi: Gospodarka wodna
  • Sektory: Woda

Przegląd i aktualizacja PZRP dla obszarów dorzeczy (II cykl planistyczny)

Polska - W ramach wdrażania zapisów Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło w ramach II cyklu planistycznego przegląd i aktualizację planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy Odry, Wisły i Pregoły, a także opracowanie nowych planów dla obszarów dorzeczy Dubaju, Łaby i Niemna. Arcadis jest Liderem Konsorcjum Wykonawcy wybranego do opracowania aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Celem nadrzędnym planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Cel ten jest zgodny z celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem powodziowym Dyrektywy Powodziowej. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym przygotowywane są z uwzględnieniem wszystkich etapów powodzi - zapobieganie, ochronę i stan należytego przygotowania, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania.

W ramach realizacji projektu zostaną zaproponowane listy działań, które zostaną poddane analizie S.M.A.R.T., następnie analizie kosztów i korzyści oraz wielokryterialnej, aby otrzymać ostatecznie optymalny wariant do wdrożenia.

W wyniku realizacji projektu powstaną plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzeczy Odry, Wisły, Pregoły, Dunaju, Niemna i Łaby zawierające warianty działań ograniczających ryzyko powodziowe.


Pytanie dotyczące projektu

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.