• Usługi: Gospodarka wodna
  • Sektory: Woda

Program uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Brwinów, Podkowa Leśna i Milanówek, Polska - W sytuacji występujących zmian klimatyczno-meteorologicznych konieczne było dostosowanie istniejącego systemu hydrograficznego na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów do teraźniejszych i przyszłych potrzeb, które wyeliminują przyczyny występowania podtopień w czasie dużych opadów oraz przesuszeń w pozostałych okresach. Zatrzymanie nadmiaru wód opadowych w zbiornikach małej retencji przyczyniło się do infiltracji wody do poziomów wodonośnych płynących zgodnie ze spadkiem terenu od południa na północ do niecki brwinowskiej.

Celem realizowanych prac było opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Zakres projektu obejmował również wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia zlewni ul. Ludnej oraz przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki w gm. Milanówek.

 

Warunkiem skutecznego rozwiązania problemów było ograniczenie ryzyka wystąpienia podtopień oraz podjęcie kompleksowych działań w celu całościowego uregulowania systemu wodno-gospodarczego, poprzez:

  • przystosowanie rowów odwodnieniowych do potrzeb zurbanizowanych terenów miejskich,

  • retencję wodną polegającą na budowie zbiorników małej retencji, studni chłonnych oraz obiektów piętrzących,

  • dostosowanie przekroju poprzecznego i podłużnego urządzeń wodnych do przepływu miarodajnego istniejącego oraz planowanego.


Pytanie dotyczące projektu

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.