• Usługi: Gospodarka wodna
  • Sektory: Woda

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych

Dolna i Środkowa Wisła - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne zlecił Arcadis opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły i Regionu Wodnego Środkowej Wisły.

Arcadis odpowiadał za opracowanie Planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły i Regionu Wodnego Środkowej Wisły.

Nasze zadanie polegało na opracowaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym, których celem jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez realizację wybranych działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń.

Zakres obowiązków Arcadis obejmował przeprowadzenie analiz i oceny zgodności przyjętych ostatecznych wariantów działań w regionach wodnych z wymogami prawnymi i środowiskowymi, w tym szczególnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej wraz z określeniem rodzaju i wielkości oraz czasu realizacji ewentualnych działań kompensacyjnych.

W ramach projektu przeprowadzono również konsultacje społeczne planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Pytanie dotyczące projektu

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.