• Usługi: Zarządzanie projektem, Rozpoznanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego i analiza zagrożeń środowiskowych, Gospodarka wodna
  • Sektory: Woda

Partners for International Business (PIB) the Development of International Water tract E40 Warsaw-Gdańsk

Warszawa - Gdańsk - Przedmiotem projektu jest zapoczątkowanie procesu, prowadzącego do zintegrowanej rewitalizacji koryta rzeki Wisły wraz z jej otoczeniem, poprzez zaprojektowanie działań, zapewniających rozwój gospodarczy regionu, oparty na wykorzystaniu potencjału nadwiślańskich gmin.

Analizy wykonane zostały w odniesieniu do obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000 oraz art. 4.7 RDW wraz z określeniem konieczności wdrożenia ewentualnych derogacji.

Przeprowadzona w ramach zamówienia wielokryterialna analiza proponowanych rozwiązań uwzględnia kryteria środowiskowe:
Oddziaływanie na cele ochrony wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Oddziaływanie na obszary chronione (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000),
Oddziaływanie na krajowe i regionalne korytarze ekologiczne

Wynikiem prac jest koncepcja wskazująca optymalne rozwiązania mające zapewnić kompleksową ochronę przeciwpowodziową odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki  Gdańskiej w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej letniej, zimowej  i  zabezpieczenia stopnia wodnego we Włocławku przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych.

Pytanie dotyczące projektu

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.