• Usługi: Usługi środowiskowe
 • Sektory: Cities, Sektor publiczny, Administracja centralna, Zasoby naturalne

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasto Inowrocław

Inowrocław, w. kujawsko-pomorskie - Podobnie jak inne miasta w Polsce Inowrocław odczuwa globalne konsekwencje zmieniającego się klimatu. Mimo że wszędzie występują podobne problemy, to w każdym mieście mają one swoją specyfikę wynikającą m.in. z położenia, charakteru miasta, historii, czy jego otoczenia.

W odpowiedzi  na wyzwanie, jakim jest łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich w kwietniu ubiegłego roku Miasto Inowrocław przystąpiło do opracowania dokumentu pod nazwą „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasto Inowrocław”, którego Wykonawcą jest Arcadis Polska. 

Miejski Plan Adaptacji to dokument strategiczny, a jego wykonanie poprzedzone zostało:

 • szczegółową analizą klimatyczną określającą stopień ekspozycji Miasta Inowrocławia na czynniki klimatyczne tj. temperatura powietrza, opad atmosferyczny, burze, występowanie fal upałów, występowanie okresów bezopadowych,
 • zidentyfikowaniem głównych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu np. powódź, susza atmosferyczna,
 • określeniem trendów zmian klimatu w Mieście,
 • analizą podatności obejmującą oceną wrażliwości obszaru Miasta Inowrocławia na zachodzące zmiany klimatu i określeniem zdolności adaptacyjnej Miasta czyli zdolności do dostosowania się do zmian klimatu i radzenia sobie z negatywnymi skutkami tych zmian,
 • analizą ryzyka, czyli rozpoznaniem szans i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

W wyniku przeprowadzonych analiz, w obszarze Miasta wyłoniono najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu sektory i wskazano je jako te, dla których w pierwszej kolejności należy podjąć działania adaptacyjne. Są to: zdrowie publiczne, gospodarka wodno-ściekowa, planowanie przestrzenne i energetyka. Wyłoniono również obszary w przestrzeni geograficznej Miasta, które są potencjalnie narażone na występowanie zidentyfikowanych zjawisk, m.in.: tereny rekreacyjne i uzdrowiskowe szczególnie narażone na długotrwałe okresy bezopadowe i suszę, tereny rolnicze i tereny ogródków działkowych również narażone na długotrwałe okresy bezopadowe i suszę, zabudowa osiedlowo-blokowa, otwarte obiekty rekreacyjne narażone na zjawiska termiczne: fale upałów i występowanie dni gorących oraz dni upalnych.

Zaprojektowano również dedykowane działania adaptacyjne służące przede wszystkim poprawie jakości życia w mieście. Działania te, w kolejnych latach będą wymagały z jednej strony silnego wsparcia organizacyjnego i prawnego na poziomie lokalnym oraz krajowym, z drugiej strony świadomego społeczeństwa i jednostek odpowiedzialnych za ich wdrażanie na poziomie lokalnym.

W czasie trwania projektu, zespół Arcadis na bieżąco konsultował wykonane etapy prac z zawiązanym na czas realizacji projektu Zespołem Miejskim, skupiającym specjalistów z różnych dziedzin i wydziałów Urzędu Miasta. W celu zapewnienia partycypacji społecznej i zaangażowania mieszkańców w opracowanie Planu, w dniu 23 października 2019 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu odbyły się warsztaty dotyczące Miejskiego Planu Adaptacji.

 

Jakie będą korzyści dla Miasta Inowrocławia z wdrażania Planu?

Jak wynika z analiz ekonomicznych, korzyści z adaptacji w perspektywie długoterminowej wielokrotnie przewyższają koszty poniesione na wdrożenie działań adaptacyjnych. Składają się na nie:

 • Poprawa jakości życia mieszkańców.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona ich zdrowia.
 • Zwiększenie dostępu do zielono-błękitnej infrastruktury.
 • Zwiększenie dostępu do wiedzy na temat zmian klimatu i wzrost poczucia odpowiedzialności mieszkańców za miasto.
 • Zwiększenie aktywności społecznej.
 • Ograniczenie strat finansowych.

Obecnie, dokument Planu podlega procedurze uchwalenia przez Radę Miejską Inowrocławia.

Pytanie dotyczące projektu

Magdalena Golińska

Starszy Specjalista ds. Środowiska +48 609 532 018 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.