• Usługi: Woda w mieście, Wody opadowe, Ochrona przeciwpowodziowa, Gospodarka wodna
  • Sektory: Cities, Woda, Inwestorzy komercyjni, Instytucje finansowe, Przemysł, Woda i przesył energii

Koncepcja programowo-przestrzenna dla zlewni rzeki Słupi

Zlewnia rzeki Słupi - Arcadis zrealizował projekt pt. „Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zarządzania wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi”. Projekt został zrealizowany w konsorcjum z firmą OPGK (partner) na zlecenie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, działającego w imieniu i na rzecz Miasta Słupska.

Celem projektu było opracowanie koncepcji zarządzania wodami opadowymi na obszarze czterech samorządów: miasta Słupska, gminy Słupsk, gminy Kobylnica i miasta Ustka. Przedsięwzięcie miało na celu zmniejszenie negatywnego wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych (wylewania, zalewania, podtopienia) oraz lepsze zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej dzięki użyciu modelowania hydraulicznego opracowanego przez zespół projektowy. Umożliwi to rozwój nowych obszarów zlokalizowanych w zlewni rzeki Słupi w warunkach istniejącej infrastruktury.

W ramach projektu powstał model zrównoważonego zarządzania wodami opadowymi, który stanie się narzędziem umożliwiającym efektywniejsze zarządzanie i przyczyni się do zrównoważonego rozwoju miasta Słupsk, gminy Słupsk, gminy Kobylnica i miasta Ustka.

Przedmiot zamówienia obejmował między innymi:

  • zebranie informacji o rodzaju i charakterze zlewni oraz ich analizę i ocenę dla poszczególnych obszarów,
  • pozyskanie i opracowanie danych geoprzestrzennych wskazanego obszaru,
  • opracowanie uproszczonego modelu hydraulicznego dla sieci zamkniętych kanalizacji,
  • sporządzenie raportu końcowego przedstawiającego wyniki analiz wstępnego modelowania sieci deszczowej,
  • wykonanie i przekazanie zamawiającemu graficznej i multimedialnej prezentacji opracowania, w tym w formie konferencji,
  • przeprowadzenie szkolenia zespołu technicznego.

Obszary położone wzdłuż rzeki Słupi są narażone na częste powodzie, w dużej mierze spowodowane ulewnymi deszczami, które ograniczają możliwości rozwoju gospodarczego tych terenów. Opracowany przez nasz zespół model zrównoważonego zarządzania wodami opadowymi znacznie ułatwi przyszłe planowanie rozwoju tych terenów, oraz pozwoli na przewidywanie potencjalnych zagrożeń wynikających z ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Pytanie dotyczące projektu

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.