• Usługi: Gospodarka wodna
  • Sektory: Woda

Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej Nowego Dworu Gdańskiego

Nowy Dwór Gdański - Nowy Dwór Gdański położony jest w sercu Żuław Wielkich na obszarze depresyjnym i przy-depresyjnym. W trakcie sztormów występujących w delcie Wisły, wiejące z kierunku północno-wschodniego silne wiatry powodują przemieszczanie się wody z Zalewu Wiślanego do części południowo-zachodniej Żuław. Wody zasolone napływają na obszar delty Wisły oraz w górę rzek Szkarpawy i Tugi. Zjawisko to powoduje podtopienia w mieście.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zlecił Arcadis opracowanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej Nowego Dworu Gdańskiego.

Zakres obowiązków Arcadis obejmował przeprowadzenie analizy i oceny zgodności każdego z proponowanych wariantów rozwiązań z wymogami prawnymi i środowiskowymi, w tym w szczególności z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej.  Analizy wykonane zostały w odniesieniu do obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000 oraz art. 4.7 RDW wraz z określeniem konieczności wdrożenia ewentualnych derogacji. 

Przeprowadzona w ramach zamówienia wielokryterialna analiza proponowanych rozwiązań uwzględnia kryteria środowiskowe:
- Oddziaływanie na cele ochrony wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej,
- Oddziaływanie na obszary chronione (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000),
- Oddziaływanie na krajowe i regionalne korytarze ekologiczne,
- Oddziaływanie na projektowane obszary chronione. 

Opracowanie koncepcji pozwoliło na zwiększenie świadomości zagrożenia powodziowego i sposobów przeciwdziałania jego występowaniu wśród społeczności lokalnych oraz przedstawicieli administracji i instytucji, poprzez materiały informacyjne i spotkania robocze przeprowadzone w trakcie realizacji projektu.

W ramach projektu określono, po przeanalizowaniu różnych wariantów, najbardziej korzystne rozwiązanie ochrony przeciwpowodziowej Nowego Dworu Gdańskiego pod względem ochrony ludności, mienia, dziedzictwa kulturowego i ochrony środowiska.

Pytanie dotyczące projektu

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.