• Usługi: Gospodarka wodna
  • Sektory: Woda

Analiza zagrożenia i ryzyka powodziowego wewnątrzpolderowego na Żuławach

Żuławy - Podstawowym problemem na Żuławach jest powódź wewnątrzpolderowa spowodowana występowaniem w krótkim okresie czasu dużych ilości opadów, które przewyższają możliwość technicznego odpompowania wody z polderów do odbiorników.

Powodzie te charakteryzują się dużą częstotliwością. Ze względu na występowanie bardzo żyznych gleb powodzie wewnątrzpolderowe powodują corocznie straty w uprawach rolniczych.

Firma Arcadis zrealizowała projekt „Analiza zagrożenia i ryzyka powodziowego wewnątrzpolderowego na Żuławach z określeniem rekomendowanych działań zapobiegawczych”. Przedmiotem projektu było wykonanie analizy stanu ochrony przed powodzią wewnątrzpolderową i opracowanie koncepcji ochrony.

- Analizą zostało objętych 26 rzek z terenu Żuław o łącznej długości 490 km.
- Do bazy danych GIS (System Informacji Geograficznej) wprowadzono blisko 15 tys. odcinków kanałów podstawowych i szczegółowych melioracji.
- Wyodrębniono i przeanalizowano łącznie 15 tys. obszarów problemowych.
- Zaproponowano i poddano ocenie kilka wariantów ochrony przeciwpowodziowej żuławskich polderów.
- Zarekomendowano optymalny wariant, zarówno pod względem finansowym, jak i środowiskowym.

Pytanie dotyczące projektu

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.