• Usługi: Ochrona przeciwpowodziowa, Wody opadowe, Woda w mieście, Gospodarka wodna
  • Sektory: Cities, Sektor publiczny, Administracja centralna, Woda

Aktualizacja map zagrożenia powodziowego dla obszaru Polski

Region Wodny Górnej Wisły - Arcadis dokonał przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego na obszarze Polski na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW – obecnie Wody Polskie).

37 mln zł

Wartość projektu

14 mld zł

Wartość strat w Regionie Wodnym Górnej Wisły po powodziach z lat 1997, 2001 i 2010

Projekt, którego łączna wartość wynosiła 37 mln zł, był współfinansowany ze środków europejskich pochodzących z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt został zrealizowany wspólnie z partnerami konsorcjum: IMGW – PIB (lider) oraz MGGP S.A.

Arcadis był odpowiedzialny za realizację projektu w Regionie Wodnym Górnej Wisły. Jest to jeden z najbardziej narażonych na powódź obszarów Polski, w którym straty po powodziach z lat 1997, 2001 i 2010 oszacowano na ponad 14 mld zł. Długość rzek objętych projektem w Regionie Wodnym Górnej Wisły stanowi aż 30% długości wszystkich rzek, dla których powstaną zaktualizowane mapy.

Region Wodny Górnej Wisły


Przygotowanie map powodziowych polega na opracowaniu map zagrożenia powodziowego z zasięgiem powodzi dla trzech prawdopodobieństw wystąpienia powodzi (niskim – raz na 500 lat, średnim – raz na 100 lat oraz wysokim – raz na 10 lat). Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego będą mapy ryzyka powodziowego, które określą liczbę osób zagrożonych powodzią i wartość potencjalnych strat powodziowych, oraz przedstawią istotne obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie.

Realizacja projektu wynikała z wdrożenia przez Polskę polityki wodnej Unii Europejskiej. Unijna Dyrektywa Powodziowa nakłada na państwa członkowskie obowiązek przygotowania i aktualizacji map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP), a realizacja poszczególnych części Dyrektywy odbywa się cyklicznie co 6 lat. W poprzednim cyklu planistycznym Arcadis uczestniczył w opracowywaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla Dolnej i Środkowej Wisły.

Rezultaty

37 mln zł

Wartość projektu

14 mld zł

Wartość strat w Regionie Wodnym Górnej Wisły po powodziach z lat 1997, 2001 i 2010

Pytanie dotyczące projektu

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.