You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Aktualnie przeglądane

Dbamy o to, aby projekty kapitałowe i wykorzystanie zasobów były bezpieczne dla środowiska, bezpieczeństwa publicznego i wolne od zagrożeń społecznych, zarówno dzisiaj, jak i dla przyszłych generacji. Współpracujemy z naszymi klientami, aby chronić zasoby naturalne oraz oceniać i zmniejszać ryzyko. Dostarczając zezwolenia społeczne i środowiskowe na budowę i prowadzenie działalności, chcemy uwalniać wartość kapitału naturalnego dziś i w przyszłości.


Zapewniamy przygotowanie kompleksowych dokumentacji środowiskowych i ekspertyz zarówno pod konkretne projekty inwestycyjne jak i na potrzeby sporządzania dokumentów strategicznych, uwzględniając przy tym racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska, jego ochronę oraz bezpieczeństwo ludzi. Wspieramy naszych klientów w trakcie trwających procedur administracyjnych, zmierzających do uzyskania pozwoleń środowiskowych czy odpowiednich opinii lub uzgodnień. Wykonujemy również badania terenowe, w tym rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego i inwentaryzacje przyrodnicze w szczególności dla najbardziej wrażliwych dla środowiska obszarach działalności: rozwoju infrastruktury, przemysłu, wydobycia kopalin czy ekspansji miast.

Oferta Arcadis w zakresie pozwoleń i dokumentacji środowiskowych obejmuje:

 • Opracowanie dokumentacji dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Kart informacyjnych przedsięwzięcia i Raportów oddziaływania na środowisko;

 • Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów planistycznych i strategicznych;

 • Przygotowanie wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych (IPPC) , w których określone są zasady zrównoważonego i bezpiecznego korzystania ze środowiska i bezpiecznego wpływu instalacji na wszystkie komponenty środowiska (środowisko przyrodnicze, powietrze, woda, powierzchnia ziemi) oraz zdrowie ludzi;

 • Przygotowanie raportów początkowych o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko dla instalacji wymagających/posiadających pozwolenie zintegrowane (IPPC);

 • Przygotowanie analiz konieczności sporządzenia raportu początkowego dla instalacji wymagających/posiadających pozwolenie zintegrowane (IPPC);

 • Przygotowanie wniosków na uzyskanie pozwoleń sektorowych tj:
  - na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  - na wytwarzanie odpadów,
  - m.in. na szczególne korzystanie z wód, usługi wodne, inne;

 • Przygotowujemy również dokumentację potrzebną do zgłoszenia instalacji, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia sektorowego czy też pozwolenia zintegrowanego.
 • Opracowanie planów i prowadzenie monitoringu środowiska, w szczególności monitoringu wód podziemnych opartych o nowoczesne automatyczne systemy pomiarowe;
 • Opracowanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych dla udokumentowania warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich w związku z planowanym oddziaływaniem inwestycji na środowisko, a także dokumentacje geologiczne złóż kopalin i dokumentacje geologiczne i ekspertyzy określające wpływ odwodnień górniczych na środowisko;
 • Prowadzenie procesu konsultacji społecznych w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko, dla potrzeb opracowania strategicznych dokumentów w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej.
Harm Albert Zanting

Więcej o tym rozwiązaniu

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Harm Albert Zanting .

Wybrane projekty

Dowiedz się, jak we współpracy z klientami realizujemy ich cele i poprawiamy ich jakość życia.

Więcej o tym rozwiązaniu

Harm Albert Zanting

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Harm Albert Zanting .

Harm Albert Zanting , Global Director, Enviro-Socio Permitting

Frank Goossensen

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Frank Goossensen.

Frank Goossensen, Global Sales Director, Resilience

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności