• Praktyki biznesowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W Arcadis bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników oraz udziałowców są najważniejsze. W Ogólnych Zasadach Prowadzenia Działalności Biznesowej Arcadis zobowiązujemy się do zapewnienia zdrowych i bezpiecznych warunków pracy wszystkim naszym pracownikom. Wizja i polityka BHP odzwierciedla nasze proaktywne, prewencyjne podejście, które włącza kwestie BHP w naszą kulturę, wartości i codzienną praktykę biznesową.

System zarządzania BHP

Dzięki globalnemu systemowi zarządzania BHP udało nam się ujednolicić standardy BHP w całej firmie, jednocześnie szanując lokalne uwarunkowania kulturowe, oczekiwania klientów oraz regulacje prawne. Nasze podejście koncentruje się na proaktywnej identyfikacji zagrożeń, ocenie ryzyka i metodach jego kontroli w celu zapobieżenia wypadkom. Regularnie dzielimy się naszymi doświadczeniami z zakresu BHP poprzez tzw. Lekcje BHP i przykłady najlepszych działań. Nasz system stwarza warunki, by pracownicy wykonywali swoją pracę w sposób zapewniający bezpieczeństwo sobie i innym. Wierzymy, że postawa, którą kształtujemy w firmie, wpływa również pozytywnie na bezpieczeństwo naszych pracowników w życiu prywatnym.

Nieustannie dążymy do zerowej wypadkowości. Jednym z głównych środków do osiągnięcia tego celu jest zastosowanie narzędzia TRACK w każdym naszym działaniu:

Think through the task – przemyśl swoje zadanie
Recognize the hazards – rozpoznaj niebezpieczeństwa
Assess the risks – oceń ryzyka
Control the hazards – zachowaj kontrolę nad niebezpieczeństwami
Keep H&S first in all things – stawiaj BHP na pierwszym miejscu we wszystkim co robisz
BHP stanowi również integralną część rozwiązań, które oferujemy naszym klientom. Dążymy do przewyższenia oczekiwań związanych z BHP stawianych przez naszych pracowników, klientów oraz udziałowców, nawet w realiach coraz bardziej rygorystycznych wymagań związanych z bezpieczeństwem.

Więcej informacji na temat standardów BHP w Arcadis znajdziesz w naszym Raporcie Rocznym.