• Praktyki biznesowe

Wizja BHP w Arcadis

Opierając się na podstawowych wartościach Arcadis, dążymy do osiągnięcia zerowej wypadkowości we wszystkim co robimy, zapewniając zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszym pracownikom i partnerom biznesowym. W oparciu o wysoką kulturę przestrzegania zasad BHP w Arcadis, łączymy standardy BHP z najlepszymi praktykami w oferowanych przez nas rozwiązaniach, tak aby w optymalny sposób zarządzać ryzykiem i zapewniać jak najlepsze rezultaty naszym pracownikom i klientom.

GLOBALNA POLITYKA BHP ARCADIS

W Arcadis zasady BHP są niezbędnym wymogiem wysokiej jakości naszych usług. Zarówno jako firma, jak i jednostki dążące do zerowej wypadkowości, Arcadis i jego pracownicy:

 • Traktują priorytetowo przestrzeganie zasad BHP zawsze i we wszystkim co robią,
 • Proaktywnie rozpoznają zagrożenia, oceniają ryzyka i kontrolują te ryzyka we wszystkim co robią, każdego dnia (metoda TRACK),
 • Działają tylko wtedy, gdy rozumieją zagrożenia i kontrolują je, korzystając z naszego prawa do wstrzymania pracy,
 • W widoczny sposób promują pozytywne zachowania i postawy w obszarze BHP, pamiętając o tym, że aktywna postawa BHP jest oczekiwana od wszystkich pracowników,
 • Uznają odpowiedzialność kierownictwa i pracowników za BHP,
 • Przestrzegają obowiązujących przepisów prawnych i innych wymogów BHP gdziekolwiek pracują,
 • W aktywny sposób dbają o innych pracowników i naszych partnerów biznesowych, interweniując gdy zaobserwują ryzykowne zachowania i niebezpieczne warunki oraz szybko na nie reagują,
 • Wyróżniają proaktywne zachowania BHP pracowników,
 • Zapewniają, że pracownicy posiadają kompetencje, aby w sposób bezpieczny wykonywać swoją pracę,
 • W rygorystyczny sposób kwalifikują, wybierają i oceniają naszych podwykonawców pod względem przestrzegania zasad BHP,
 • Zachęcają naszych partnerów biznesowych do stosowania przestrzeganych przez nas zasad BHP i współpracują z nimi, aby osiągnąć zerową wypadkowość,
 • Komunikują zdobyte doświadczenia i najlepsze praktyki

 Osiągnięcie zerowej wypadkowości (TRACK to 0) jest ambitnym celem i może być zrealizowane jedynie wtedy, gdy pracownicy Arcadis rozumieją, wierzą, demonstrują i komunikują swoje zaangażowanie w ciągłe doskonalenie naszego systemu zarządzania BHP oraz jakości naszych usług każdego dnia.


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.