• Aktualności
  • 10 października 2019
  • Katowice

Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku - podsumowanie warsztatów

Katowice - 30 września w Katowicach odbyły się warsztaty dla śląskich samorządowców, których głównym tematem była adaptacja do zmian klimatu miast na Śląsku. Warsztaty zostały zorganizowane wspólnie przez Arcadis i Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Galeria zdjęć z wydarzenia znajduje się na końcu artykułu. 

Celem warsztatów było zwrócenie uwagi na konieczność współpracy jednostek samorządowych wszystkich szczebli i dążenie do rozwiązań systemowych pozwalających skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Dyskusja była ukierunkowana na wypracowanie podstaw do wspólnych działań adaptacyjnych dla miast najbardziej zurbanizowanego regionu w Polsce. Rezultaty warsztatów zostaną przekazane Regionalnej Grupie Roboczej ds. adaptacji do zmian klimatu jako materiał wyjściowy do zainicjowania jej prac.

W trakcie warsztatów przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, władz samorządowych miast województwa śląskiego oraz wielu instytucji dyskutowali o tym jak w skali lokalnej, metropolitalnej i regionalnej skutecznie i efektywnie sprostać wyzwaniom wynikającym ze zmian klimatu.

Zadaniem uczestników Warsztatów było wypracowanie rekomendacji dla Regionalnej Grupy ds. adaptacji do zmian klimatu. Dyskusja została ukierunkowana na pięć zagadnień:

  • systemowe rozwiązania działań adaptacyjnych,
  • Miejska Wyspa Ciepła – zasięg zagrożenia i możliwości ograniczenia,
  • gospodarka wodna w miastach w świetle działań adaptacyjnych,
  • projekty i działania wzmacniające odporność miast na zmiany klimatu,
  • formy informacyjno-edukacyjne w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu.

Warsztaty pozwoliły na przekazanie doświadczeń zdobytych wspólnie z miastami podczas przygotowywania miejskich planów adaptacji, w ramach koordynowanego przez Ministerstwo Środowiska projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Współpraca i współdziałanie to najczęściej powtarzające się słowa na naszych dzisiejszych warsztatach. Praca warsztatowa pozwoliła nam na zdefiniowanie wspólnych projektów zarówno w dziedzinie infrastruktury (np. rower metropolitalny), edukacji (projekty aktywizujące) i oczywiście instytucjonalne – samo powołanie Grupy Roboczej. Cieszę się, że powołanie Regionalnej Grupy Roboczej przysłuży się szerokiej wymianie doświadczeń w zakresie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu – powiedziała podsumowując prace warsztatowe Katarzyna Kobiela z firmy Arcadis – Priorytetowe potraktowanie kwestii edukacji społeczeństwa miast, przedstawicieli władz, administracji samorządowej, podmiotów gospodarczych i mediów będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu.

Wielokrotnie w dyskusji zwracano uwagę, że warunkiem współpracy jest świadomość problemu wśród mieszkańców regionu i władz, zmiana postaw oraz gotowość na podjęcie działań.

Uczestnicy warsztatów widzą konieczność wdrażania rozwiązań systemowych zarówno na poziomie regionalnym, sub-regionalnym i metropolitalnym – podkreśliła dr inż. arch. Justyna Gorgoń z IETU. – Wśród działań o charakterze systemowym znajdą się również działania transgraniczne dotyczące regionu południowego, w szczególności związane z różnymi systemami ostrzegania o zagrożeniach w Czechach, Polsce i Słowacji.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem mediów, w tym lokalnych i branżowych. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami wyemitowanymi i opublikowanymi przez:

Patronat nad warsztatami objęli: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak oraz Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa.


Pytania dotyczące aktualności

Katarzyna Kobiela

Kierownik Zespołu Konsultingu w Pionie Środowiska +48 601 050 496 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.