• Aktualności
  • 1 sierpnia 2017

Arcadis zaktualizuje mapy zagrożenia powodziowego dla KZGW

(1 sierpnia 2017) Arcadis, globalna firma projektowo-konsultingowa, ogłosiła dzisiaj, że wraz z partnerami konsorcjum: Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym (lider konsorcjum), oraz firmą MGGP S.A. (partner), dokona przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego na obszarze Polski.

Umowa na realizację projektu z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 5 lipca. Projekt, którego łączna wartość wynosi 37 mln zł, jest współfinansowany ze środków europejskich pochodzących z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Realizacja projektu wynika z wdrożenia przez Polskę polityki wodnej Unii Europejskiej. Unijna Dyrektywa Powodziowa nakłada na państwa członkowskie obowiązek przygotowania i aktualizacji map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP), a realizacja poszczególnych części Dyrektywy odbywa się cyklicznie co 6 lat. Polska właśnie rozpoczęła drugi cykl planistyczny. W poprzednim cyklu planistycznym Arcadis uczestniczył w opracowywaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla Dolnej i Środkowej Wisły.

Przygotowanie map powodziowych polega na opracowaniu map zagrożenia powodziowego z zasięgiem powodzi dla trzech prawdopodobieństw wystąpienia powodzi (niskim – raz na 500 lat, średnim – raz na 100 lat oraz wysokim – raz na 10 lat). Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego będą mapy ryzyka powodziowego, które określą liczbę osób zagrożonych powodzią i wartość potencjalnych strat powodziowych, oraz przedstawią istotne obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie.

Jolanta Olbracht, Kierownik Projektu w Arcadis, skomentowała: „Arcadis jest odpowiedzialny za realizację projektu w Regionie Wodnym Górnej Wisły. Jest to jeden z najbardziej narażonych na powódź obszarów Polski, w którym straty po powodziach z lat 1997, 2001 i 2010 oszacowano na ponad 14 mld zł. Długość rzek objętych projektem w Regionie Wodnym Górnej Wisły stanowi aż 30% długości wszystkich rzek, dla których powstaną zaktualizowane mapy.”

Kontakt:
Michał Kotarski
Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji
T: +48 22 203 20 95
E: michal.kotarski@arcadis.com

Pytania dotyczące aktualności

Michał Kotarski

Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji Wyślij wiadomość