You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

De Europese Richtlijn Industriële Emissies (IED) handelt over de preventie en bestrijding van milieubelastende activiteiten van bedrijven. Uitbaters van deze IPPC-bedrijven (Integrated Pollution Prevention & Control) zijn gebonden aan regels en verplichtingen. We zetten ze voor u op een rij.

De IED-richtlijn focust op industriële emissies alsook bodembescherming, bescherming van het ondergrondse water en afvalbeheer.

In Wallonië komen meer dan 300 bedrijven in aanmerking voor de Industrial Emission Directive 2010/75.

 

Een IPCC-bedrijf moet volgende elementen toepassen


 • Best Beschikbare Technieken (BBT)

 • Toezicht en controle op de lozingen van het bedrijf

 • Burgerparticipatie en -communicatie

 

Per industriële sector publiceert de regering de Besluiten van de Beste Beschikbare Technieken (BBBT) die dienen als referentie voor de bijzondere exploitatievoorwaarden. Binnen de 4 jaar na publicatie van de BBBT moeten bedrijven in regel zijn en de milieuvergunningen actualiseren.

 

Wat zijn uw verplichtingen?

Concreet betekent dit dat u als uitbater van een IPPC/IED-bedrijf binnen een termijn van 1 jaar na de publicatie van de BBBT het volgende moet indienen:

A. Een technisch dossier met daarin:

 • een beschrijving van het bedrijf en de activiteiten + de evaluatie van de potentiële milieu-impact
 • een beschrijving van de maatregelen/technieken om de emissies te voorkomen en te beperken en hun conformiteit met de BBT
 • een afvalbeleid

 

B. Een basisrapport (alleen als uw bedrijf op zijn exploitatiesite relevante gevaarlijke substanties gebruikt, produceert of uitstoot) met daarin:

 • de historiek van de industriële activiteiten op de site
 • een verkennend bodemonderzoek
 • en indien de drempelwaarden overschreden worden: een beschrijvend onderzoek
 • voorstellen voor veiligheids- en opvolgingsmaatregelen

 

C. Indien uw milieuvergunning komt te vervallen, moet er bij de vergunningsaanvraag een technisch dossier, een basisrapport en een milieueffectenrapport worden toegevoegd als uw bedrijf behoort tot klasse 1.

 

Arcadis als partner

Wij maken uw bedrijf volledig in orde met richtlijn IED 2010/75/EU met de vereiste kennis van zaken en kunnen zowel het technisch dossier als basisrapport voor u coördineren en uitwerken.

 • Erkend in Wallonië om milieueffectenrapporten op te maken
 • Expertise in milieustudies voor grote industriële projecten (klasse) 1 + analyse BBT
 • Expertise in het opmaken van vergunningsaanvraagdossiers en afvalpreventieplannen

 

Arcadis is ook erkend om bodemonderzoeken te doen. Op basis van onze ruime ervaring met deze materie zijn wij geschikt om uw basisrapport op te maken, eventueel rekening houdend met de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken. Wij kunnen u ook helpen bij het actualiseren of aanvragen van uw milieuvergunning en bij het opmaken van een MER.

 

Heeft u vragen of moet u binnenkort voldoen aan deze richtlijn? Neem contact met ons op!

Hervé Van Achter

In contact komen met Hervé Van Achter voor meer informatie

Hervé Van Achter, Sector & Account Leader Industry, Power, Energy & Resources

+32 471 791 789

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.