You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Hans Van Gossum

Senior Biodiversity Consultant

In 2023 dreigde er een vergunningsstop voor bedrijven omwille van een ontbrekend stikstofkader. Eind januari 2024 werd de derde versie van het Stikstofdecreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 februari 2024 en ging de dag erna van kracht. Dat betekent dat er nu een duidelijk kader is over hoeveel stikstof bedrijven in verschillende sectoren en op verschillende locaties in Vlaanderen mogen uitstoten om zo de impact op de natuur te beperken. Onze experten begeleiden en adviseren bedrijven voor lopende of nieuwe projecten.

 

De stikstofcrisis in het kort 

Stikstofverbindingen, zoals ammoniak en stikstofoxiden, worden voornamelijk uitgestoten door landbouwbedrijven, industrieën en verkeer en hebben erg schadelijke gevolgen voor de natuur en voor onze gezondheid.  

Al jarenlang stoot Vlaanderen te veel stikstof uit. In 65% van de Vlaamse natuurgebieden is de stikstofdepositie momenteel te hoog. Nochtans zijn we volgens Europese regels verplicht om de zogeheten Natura 2000-gebieden te beschermen en in stand te houden. Om verdere aantasting van deze gebieden tegen te gaan moet de stikstofdepositie naar beneden en werkte de Vlaamse regering aan een stikstofdecreet met strenge regels en maatregelen voor landbouw en industrie. 

Wat staat er in het nieuwe stikstofdecreet? 

Bedrijven die gelegen zijn in of in de buurt van Natura 2000-gebieden en die een (her)vergunning willen voor nieuwe of bestaande activiteiten, moeten met een passende beoordeling aantonen dat die activiteiten geen significante impact hebben op de huidige natuurwaarden of het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen in Natura 2000-gebied.  

Het is de taak van de vergunningsaanvrager om zo’n passende beoordeling bij te voegen of te integreren in de milieueffectenbeoordeling voor het project. Er moet hierbij onderzocht worden wat de impact is op het betrokken natuurgebied en de verschillende Europees relevante habitats en soorten. 

Eenzelfde vereiste geldt voor Vlaams beschermde natuur (VEN), waarvoor aan de hand van een verscherpte natuurtoets beoordeeld wordt dat er wel of geen sprake is van vermijdbare of onherstelbare schade aan de natuur.  

Vrijstelling 

Indien de dalende trend in stikstofdepositie zoals vastgelegd in het decreet niet gehypothekeerd wordt én een project niet meer dan 1% stikstof bijdraagt aan de betrokken Natura 2000-gebieden ten opzichte van de kritische depositiewaarden, dan kan een project vrijgesteld worden van een passende beoordeling.  
Aan de hand van een impactscoretool en een voortoets kan snel bepaald worden of een passende beoordeling al dan niet nodig is. 

Arcadis volgt de details en eventuele aanpassingen van het decreet nauwgezet op. We adviseren en ondersteunen onze klanten met hun vergunningsaanvragen, de opmaak van hun dossier en eventueel een passende beoordeling of verscherpte natuurtoets. Hierbij brengen we gedetailleerd de impact in kaart per habitat en per plant- en dierensoort.  

Neem contact op met een Arcadis-expert. 

Stikstofdecreet wat betekent dit voor bedrijven?

Ook dit kan voor jou interessant zijn: Corporate Sustainability Reporting Directive

In dit artikel geven we antwoord op de zeven meest gestelde vragen rond CSRD.

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.