You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

Zbieżne potrzeby naszych klientów obejmują zwiększanie wartości i zmniejszenie ryzyka. Zwiększenie wartości uzyskuje się poprzez stosowanie analizy danych, wydajność dostaw, lepsze i wydajniejsze wykorzystanie zasobów, przyspieszony proces dekarbonizacji, zwiększoną atrakcyjność zasobów, a także zmaksymalizowany i trwały zwrot. Ryzyko finansowe i ryzyko utraty reputacji jest nieodłącznym elementem w kontekście zapewniania kapitału, budżetów operacyjnych, realizacji programów głównych prac, amortyzacji zasobów z powodu zmian klimatycznych, niezgodności w kwestii zrównoważenia i braku zgodności z przepisami oraz zmieniających się potrzeb klientów.


Na klientów z sektora nieruchomości i inwestycji nieustannie oddziałują globalne trendy.

Bardzo silnym trendem, który wpływa na ten sektor, jest cyfryzacja. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na handel elektroniczny, co powoduje konieczność korzystania z zasobów logistycznych i zasobów centrów danych. Popyt ten gwałtownie wzrastał podczas trwającej pandemii. Kolejnym trendem jest wzrost liczby ludności, który doprowadził do niedoborów na rynku nieruchomości. Ma to swoje odzwierciedlenie w kontekście popytu na mieszkania pod wynajem, prywatne domy opieki, domy studenckie itp. Te trendy i cykle życia zasobów są przewidywane i uwzględniane w działaniach naszych banków, inwestorów, sprzedawców detalicznych i deweloperów.

Zrównoważony rozwój i konieczność dekarbonizacji mają wpływ na potrzeby i decyzje najemców i klientów, a także na koszty finansowania dłużnego dla inwestorów. To z kolei może wpływać na wartość zasobów, a w efekcie na decyzje inwestorów w kwestii lokowania środków w funduszach, bankowych funduszach inwestycyjnych lub na rynkach deweloperskich. W wielu krajach zrównoważony rozwój i potrzeba dekarbonizacji może odgrywać ważną rolę w określaniu statusu prawnego zasobu w kontekście zgodności z przepisami i uzyskiwaniu społecznego przyzwolenia na prowadzenie działalności.

Stopy procentowe decydują o strategii inwestycyjnej banków. Wyższe stopy procentowe dają bankom większą zdolność inwestowania w programy inwestycyjne obejmujące nowe przedsięwzięcia. Niższe stawki powodują obniżenie kosztów i optymalizację zasobów. Niższe stopy umożliwiają deweloperom i inwestorom wykorzystanie niższych kosztów zadłużenia do finansowania lub refinansowania projektów i inwestycji.

Ze względu na wspomniane trendy potrzeby klientów nieustannie się zmieniają. Nasi doradcy ds. kluczowych klientów stale wsłuchują się w ich opinie i próbują zrozumieć ich potrzeby biznesowe. Wykorzystujemy te opinie do tworzenia rozwiązania dostosowanego do oczekiwanych wyników biznesowych klienta. Jako międzynarodowa firma możemy zachować spójność naszych działań na całym świecie poprzez wykorzystanie głównych strategicznych filarów obejmujących cyfryzację i skalowane rozwiązania w zakresie dostaw.

Richard Warburton

Więcej o tym sektorze

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Richard Warburton ., Director

Kontakt Richard

Deweloperzy komercyjni


Mamy duże doświadczenie w zarządzaniu przeznaczonymi na rozwój budżetami naszych klientów i istotnymi danymi dotyczącymi zasobów.


Inwestycje w nieruchomości


Inwestorzy w sektorze nieruchomości starają się wyróżnić na konkurencyjnym rynku poprzez zwiększanie wartości i zmniejszanie ryzyka.


IInwestycje infrastrukturalne


Działania inwestorów infrastrukturalnych – w sektorze energetycznym, usług komunalnych, transportowym, energii odnawialnej czy infrastruktury społecznej – koncentrują się na zapewnieniu (utworzeniu) planu biznesowego w celu osiągnięcia zrównoważonych i trwałych zysków.


Handel detaliczny


Tempo rozwoju handlu elektronicznego wzrosło w ostatnich latach, więc sprzedawcy detaliczni, supermarkety i sprzedawcy w centrach handlowych muszą zadbać o swoją konkurencyjność i przydatność z perspektywy klientów.


Miejsce pracy


Na zmieniające się miejsce i tempo pracy ma wpływ nie tylko pandemia, ale także postępujący proces cyfryzacji.

Więcej o tym sektorze

Chcesz złożyć projekt, zapytanie ofertowe albo cenowe? Skontaktuj się z nami, a my połączymy cię z odpowiednim ekspertem 

Richard Warburton

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Richard Warburton 

Director

Skontaktuj się z: Richard

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności