• Aktualności
  • 8 lutego 2017

Komunikat prasowy: Arcadis opracował koncepcję dla zlewni rzeki Słupi

(8 lutego 2017) W dniu 8 lutego Arcadis, wiodąca, globalna firma konsultingowo-projektowa, ogłosiła ukończenie realizacji projektu pt. „Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zarządzania wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi”. Projekt został zrealizowany przez konsorcjum firm Arcadis (lider konsorcjum) i OPGK (partner konsorcjum) na zlecenie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, działającego w imieniu i na rzecz Miasta Słupska.

Celem projektu było opracowanie koncepcji zarządzania wodami opadowymi na obszarze czterech samorządów: miasta Słupsk, gminy Słupsk, gminy Kobylnica i miasta Ustka.

Przedsięwzięcie miało na celu zmniejszenie negatywnego wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych (wylewania, zalewania, podtopienia) oraz lepsze zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej dzięki użyciu modelowania hydraulicznego opracowanego przez zespół projektowy. Umożliwi to rozwój nowych obszarów zlokalizowanych w zlewni rzeki Słupi w warunkach istniejącej infrastruktury.

W ramach projektu powstał model zrównoważonego zarządzania wodami opadowymi, który stanie się narzędziem umożliwiającym efektywniejsze zarządzanie i przyczyni się do zrównoważonego rozwoju miasta Słupsk, gminy Słupsk, gminy Kobylnica i miasta Ustka.

Przedmiot zamówienia obejmował między innymi:
  • zebranie informacji o rodzaju i charakterze zlewni oraz ich analizę i ocenę dla poszczególnych obszarów,
  • pozyskanie i opracowanie danych geoprzestrzennych wskazanego obszaru,
  • opracowanie uproszczonego modelu hydraulicznego dla sieci zamkniętych kanalizacji,
  • sporządzenie raportu końcowego przedstawiającego wyniki analiz wstępnego modelowania sieci deszczowej,
  • wykonanie i przekazanie Zamawiającemu graficznej i multimedialnej prezentacji opracowania, w tym w formie konferencji,
  • przeprowadzenie szkolenia zespołu technicznego. 

Piotr Suproń, Kierownik Zespołu Wodnego w Arcadis Polska, skomentował: „Obszary położone wzdłuż rzeki Słupi są narażone na częste powodzie, w dużej mierze spowodowane ulewnymi deszczami, które ograniczają możliwości rozwoju gospodarczego tych terenów. Opracowany przez nasz zespół model zrównoważonego zarządzania wodami opadowymi znacznie ułatwi przyszłe planowanie rozwoju tych terenów, oraz pozwoli na przewidywanie potencjalnych zagrożeń wynikających z ekstremalnych zjawisk pogodowych.”


Kontakt:
Piotr Suproń
Kierownik Zespołu Wodnego w Warszawie, Arcadis
T: +48 22 203 20 00
E: piotr.supron@arcadis.com

Michał Kotarski
Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji, Arcadis
T: +48 22 203 20 95
E: michal.kotarski@arcadis.com

O Arcadis:
Arcadis jest wiodącą, globalną firmą projektowo-doradczą dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych. Poprzez umiejętne zastosowanie wiedzy i usług z zakresu projektowania, konsultingu, inżynierii oraz zarządzania projektami, dostarczamy naszym klientom wyjątkowe i jednocześnie zrównoważone środowiskowo rezultaty obejmujące cały cykl życia obiektów. Arcadis to 27 000 specjalistów obecnych w ponad 70 krajach, którzy generują roczny dochód w wysokości 3,4 miliardów euro. Wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem UN-Habitat, przyczyniając się do podniesienia jakości życia w dynamicznie rozwijających się miastach na całym świecie. www.arcadis.com

Pytania dotyczące aktualności

Michał Kotarski

Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji Wyślij wiadomość