• Services: Planvorming, milieueffectstudies en natuur, Strategisch milieuadvies, Water Oplossingen, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Provincies, Waterschappen, Publieke Sector

Beheerplannen voor Natura 2000-gebieden in Limburg

Limburg - Met de beheerplannen voor 16 Natura 2000-gebieden kan Provincie Limburg de belangen van de gebruikers en gebruiksvormen afstemmen op de aanwezige natuur.

16

Natura 2000-gebieden

Biodiversiteit in ecosystemen behouden

Voor de Provincie Limburg inventariseert en beoordeelt Arcadis het huidig gebruik rond een aantal Natura 2000-gebieden. Het gaat hier om natuurparels zoals de St. Pietersberg, de Meinweg, de Maasduinen en het Geuldal.  Het huidig gebruik kan op gespannen voet staan met de instandhoudingsdoelen die voor deze gebieden zijn afgesproken. Het huidige gebruik kan bijvoorbeeld landbouw zijn, maar ook drinkwaterwinning, delfstofwinning, een woonwijk of een industrieel bedrijf. Het gaat er om deze gebruiksvormen in kaart te brengen en aan te geven of het gebruik al dan niet strijdig is met de doelen. In die gevallen blijft de gebruiksvorm vergunning plichtig. In andere gevallen kan de gebruiksvorm worden vrijgesteld van de vergunningplicht die de Wet natuurbescherming eist, met of zonder voorwaarden. Veel vormen van huidige gebruik blijken geen significante invloed te hebben op de natuurdoelen van de betrokken gebieden en kunnen voor de Wet natuurbescherming vergunningvrij worden verklaard. Dat geeft de gebruikers veel duidelijkheid.

Natura 2000 is de verzamelnaam voor het netwerk van natuurgebieden met een Europese status met als doel om de biodiversiteit in ecosystemen in Europa te behouden en te verbeteren. In totaal liggen 23 Natura 2000-gebieden in Limburg.

Geuldal
Maasduinen
Limburgse natuurparels beschermd

Resultaten

16

Natura 2000-gebieden

Vragen over dit project

Yvonne Sanders

Adviseur Natuur +31 (0)6 5469 3622 Stel mij een vraag