Samen werken aan vitale, klimaatbestendige steden

In 2020 worden Nederlandse overheden geacht klimaatbeleid te hebben en een route te hebben uitgestippeld naar een klimaatbestendige stad in 2050. Aangezien investeringen in gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte decennialang mee moeten gaan is het belangrijk te voorkomen dat er misinvesteringen plaatsvinden. Er gebeurt al veel, maar er is meer nodig. Recent onderzoek wijst uit dat extreem weer, steeds normaler wordt. Daarom is het raadzaam dat overheden, samen met private partijen actief aan de slag gaan met klimaatadaptie. Op regionale en lokale schaal is maatwerk nodig. Het loont om daarbij te zoeken naar kansen waarbij de klimaatinvesteringen de stad niet alleen veiliger en veerkrachtiger, maar direct ook aantrekkelijker maken voor bewoners, bedrijven en investeerders.

David van Raalten

Director Delta Development +31 (0)6 2706 0272 Stel mij een vraag
Klimaatadaptatie

Klimaatbestendige stad: noodzaak en kans

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2017) stelt dat er ‘een tandje bij moet’ en spoort aan tot actieve samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en andere overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. Samenwerken aan een klimaatbestendig Nederland is nodig, omdat het grootste deel van onze gebouwde omgeving in bezit van particulieren en bedrijven is: eigenaren en beheerders van openbare ruimtes, infrastructuur en particulier onroerend goed. Al deze publieke en private belanghebbenden staan voor de opgave om zich voor te bereiden op een toekomst met heviger regenval, meer droogte en hittestress. 

Wat er moet gebeuren hangt uiteindelijk af van een politieke keuze over wat financieel haalbaar is en welke risico’s, schade en overlast op lokaal niveau toelaatbaar worden geacht. Het is raadzaam om de keuzes en investeringsprogramma’s te onderbouwen met inzicht in de kwetsbaarheid en weerbaarheid van het gebied en met een open dialoog met belanghebbenden. En om ze te koppelen aan andere ambities van de stad. 

Het loont om gebruik te maken van relevante ervaring die Arcadis in en buiten Nederland heeft opgebouwd bij overheden als bij private partijen, onder meer m.b.t.:

  • Onderzoek naar risico’s en kwetsbaarheid van gebieden, assets en vastgoedportefeuilles en investeringen, onder meer met klimaat stresstesten
  • Vernieuwing van riolering en (hemel)watersysteem combineren met maatregelen om ze beter bestand te maken tegen klimaatverandering 
  • Ontwikkeling van groene ruimten en waterpartijen in steden en dorpen en voor private partijen
  • Revitalisering en versterking van waterfronten, kades en waterkeringen in stedelijk gebied
  • Kustversterking, riviermanagement, hoogwaterbescherming en regionaal waterbeheer
  • Integrale gebieds- en vastgoedontwikkeling, waarbij we kansen zoeken om de te ontwikkelen of te  (re)vitaliseren gebieden, gebouwen en infrastructuur direct ook klimaatbestendig te maken 
  • Stimuleren medewerking van private eigenaren en beheerders van terreinen en gebouwen 
  • Verbinden van klimaatadaptatie met assetmanagement, zodat investeringen in vernieuwing, renovatie en onderhoud worden getoetst op klimaatbestendigheid
  • Voorbereiding op calamiteiten en rampen
  • Wet- en regelgeving, zoals de inzet van Omgevingswet voor de klimaatopgaven 

Integrale aanpak, samen met stakeholders

Samen met u en uw stakeholders ontwikkelen we passende, integrale strategieën en haalbare oplossingen voor water- en klimaatopgaven en energiedoelen. We zoeken actief naar koppelkansen in uw stedelijke programma’s en projecten, zodat meerdere belangen en ambities in het gebied gediend zijn. Uiteraard gaan we stapsgewijs en adaptief te werk, zodat u kunt bijsturen bij veranderende omstandigheden. U profiteert daarbij van actuele en (inter)nationale kennis en praktijkervaring van Arcadis en van kennispartners met wie we samenwerken bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen, waaronder Deltares, KNMI en universiteiten zoals WER. Het resultaat van dit alles ziet u terug in onze projecten, onderaan deze pagina.


Vragen over dit artikel

David van Raalten

Director Delta Development +31 (0)6 2706 0272 Stel mij een vraag