Samen werken aan vitale, klimaatbestendige steden

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2017) spoort overheden aan meer tempo te maken met de voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering. Er gebeurt al veel, maar er is meer nodig. Recent onderzoek wijst uit dat extreem weer, steeds normaler wordt. Aangezien investeringen in gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte decennialang mee moeten gaan, is het belangrijk te voorkomen dat er misinvesteringen plaatsvinden. Uiterlijk in 2020 moeten overheden ‘klimaat-robuust handelen verankerd hebben in beleid’. Daarvoor is het nodig dat ze zaken op orde hebben: van stresstest, risicodialoog en strategie tot en met uitvoeringsagenda. Op regionale en lokale schaal is maatwerk en samenwerking nodig. Het loont om bij dit alles te zoeken naar kansen waarbij de klimaatinvesteringen de stad niet alleen veiliger en veerkrachtiger, maar direct ook aantrekkelijker maken voor bewoners, bedrijven en investeerders. Hoe ver bent u en wat zijn uw volgende stappen?

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag
Klimaatadaptatie

Klimaatbestendige stad: noodzaak en kans

Het stappenplan in het Deltaplan geeft aan welke acties overheden de komende jaren achtereenvolgens dienen op te pakken. Als eerste stap een klimaatstresstest, om uiterlijk 2019 hun kwetsbaarheid voor hitte, droogte, extreme neerslag en eventueel overstroming in beeld te hebben. Na de stresstest begint het werk pas echt. Een risicodialoog met alle stakeholders en bestuurders, dient als opmaat naar de ontwikkeling van een breed gedragen adaptatiestrategie en een concrete uitvoeringsagenda. De kunst is om gedurende het gehele proces mee-koppelkansen te benutten.Klimaatadaptatie stresstest

Bij dit hele proces is actieve samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en andere overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers noodzakelijk. Immers, het grootste deel van onze gebouwde omgeving is in bezit van particulieren en bedrijven. Ook voor hen - eigenaren en beheerders van openbare ruimtes, infrastructuur en particulier onroerend goed – is het van belang zich voor te bereiden op een toekomst met heviger regenval, meer droogte en hittestress. 

Ervaring loont

Het loont om gebruik te maken van relevante ervaring die Arcadis in en buiten Nederland heeft opgebouwd bij zowel overheden als private partijen, onder meer m.b.t.:

  • Onderzoek naar risico’s en kwetsbaarheid van gebieden, assets en vastgoedportefeuilles en investeringen, onder meer met klimaat stresstesten
  • Vernieuwing van riolering en (hemel)watersysteem gecombineerd met maatregelen om ze beter bestand te maken tegen klimaatverandering 
  • Ontwikkeling van groene ruimten en waterpartijen in steden en dorpen en voor private partijen
  • Revitalisering en versterking van waterfronten, kades en waterkeringen in stedelijk gebied
  • Kustversterking, riviermanagement, hoogwaterbescherming en regionaal waterbeheer
  • Integrale gebieds- en vastgoedontwikkeling waarbij bij (her)ontwikkeling of (re)vitalisering direct ook wordt geïnvesteerd in de klimaatbestendigheid van gebieden, gebouwen  en infrastructuur
  • Stimuleren medewerking van private eigenaren en beheerders van terreinen en gebouwen 
  • Verbinden van klimaatadaptatie met assetmanagement, zodat investeringen in vernieuwing, renovatie en onderhoud worden getoetst op klimaatbestendigheid
  • Voorbereiding op calamiteiten en rampen
  • Wet- en regelgeving, zoals de inzet van Omgevingswet voor de klimaatopgaven 

Integrale aanpak, samen met stakeholders

Samen met u en uw stakeholders ontwikkelen we passende, integrale strategieën en haalbare oplossingen voor water- en klimaatopgaven en energiedoelen. We zoeken actief naar koppelkansen in uw stedelijke programma’s en projecten, zodat meerdere belangen en ambities in het gebied gediend zijn. Uiteraard gaan we stapsgewijs en adaptief te werk, zodat u kunt bijsturen bij veranderende omstandigheden. U profiteert daarbij van actuele en (inter)nationale kennis en praktijkervaring van Arcadis en van kennispartners met wie we samenwerken bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen, waaronder Deltares, KNMI en universiteiten zoals WER. Het resultaat van dit alles ziet u terug in onze projecten, onderaan deze pagina.

Ontmoet Arcadis

Met grote regelmaat delen we onze kennis en ervaring over het water-robuust en klimaatbestendig inrichten van steden en regio’s tijdens congressen en events. Kijk voor meer informatie op: https://www.arcadis.com/nl/nederland/nieuws/evenementen/ Partner van:


Vragen over dit artikel

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag