• Nieuws
  • 21 december 2017
  • Amersfoort

Arcadis werkt mee aan klimaatmaatregelen wijken in Rotterdam, Den Haag en Almere

Amersfoort - Arcadis adviseert de komende periode over hoe de wijken Spangen in Rotterdam, Mariahoeve in Den Haag en de Regenboogbuurt in Almere op een efficiënte wijze klimaatbestendig kunnen worden gemaakt.

Voor Spangen en Mariahoeve gaat het om diepgaande analyse met bijbehorend advies om de wijken water robuust en klimaatbestendig te maken. In Almere gaat het om advies bij de herinrichting van de wijk. Dat maakte Arcadis donderdag bekend, zonder financiële gegevens te vermelden.

Het hoogheemraadschap van Delfland in samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Den Haag vraagt Arcadis om de inrichting van de hemelwaterafvoerketen in concrete vorm te onderzoeken. Dit moet input geven voor heldere en haalbare maatregelenpakketten om de klimaatveranderingen op te vangen waar Nederland mee te maken krijgt. Daarbij wordt gezocht naar én minder wateroverlast én verbetering van de woonomgeving. Arcadis geeft een beeld van de kansen en risico’s en de bijbehorende maatregelen om deze verduurzaming efficiënt en effectief te organiseren. 

In Almere werkt Arcadis in het bouwteam mee aan het groot onderhoud van de Regenboogbuurt in opdracht van Dusseldorp ISM. De gemeente heeft doelstellingen en wensen voor onder meer het beperken van de bodemdaling (alternatieven voor ophogen met zand), circulaire economie, hittestress en wateroverlast.
 
,,Dit zijn mooie klussen om de gevolgen van de klimaatveranderingen op te vangen. Uitermate relevant in de context van het Deltaplan Ruimtelijke Adapatie met de ambitie om Nederland in 2050 klimaatbestendig ingericht te hebben’’, aldus David van Raalten, binnen Arcadis verantwoordelijk voor klimaatadaptatie. ,,Wij gaan hier nadenken over de meest efficiënte maatregelen om heel verschillende type woonwijken zo effectief mogelijk te verduurzamen. In Rotterdam en Den Haag nog helemaal aan de voorkant van het proces van planvorming, en in Almere al heel concreet in de uitvoering met een aannemer.’’ 

Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/pr-adviseur Arcadis Nederland +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag