Asset management... Wat is dat nou eigenlijk?

In mijn eerste blog heb ik jullie een inkijk gegeven in mijn afwisselende werkzaamheden als projectleider / consultant in het vakgebied asset management. Tussen de reacties kwam veelal dezelfde vraag naar boven: “Wat is dat asset management nou eigenlijk?”. Een lastige vraag, waar ik zoals jullie verderop zullen lezen de hulp van mijn collega’s voor heb ingeroepen. Het antwoord op deze vraag vinden jullie hier in mijn tweede Blog!

Mart Folkerts, asset management, ASSET Rail, Arcadis, young professional, starter

Asset management is een complex vakgebied dat niet zomaar in een paar woorden valt te beschrijven. Dit filmpje geeft een goede eerste impressie van wat asset management voor ons inhoudt. Echter, het mooie van asset management binnen Arcadis zit ‘m naar mijn mening in de uiteenlopende invulling van onze verschillende technische disciplines. In grote lijnen is de visie en aanpak in de teams hetzelfde, maar de concrete invulling is telkens anders. De beste manier om tot een passend antwoord op de hoofdvraag te komen leek mij dan ook om de visies van enkele jonge Arcadianen te verzamelen en te verwerken in deze blog. Op deze manier krijg jij niet alleen antwoord op deze vraag, maar ook een indruk van de mogelijkheden van asset management binnen Arcadis!

Martijn Adriaanse, asset management, Arcadis, young professional, starter

Martijn Adriaanse – Trainee infraconsult & asset management:

Zowel vanuit strategisch als vanuit technisch oogpunt staan asset eigenaren en asset beheerders voor lastige vraagstukken. Zij moeten weten wat voor een organisatie dé bepalende risico’s zijn en welke bedrijfswaarden een weging geven aan deze bepalende risico’s. Vervolgens is de uitdaging de budgetten zo optimaal mogelijk in te zetten om deze risico’s zo efficiënt mogelijk te beheersen. Om dit te kunnen doen is de beschikbaarheid en toepasbaarheid van de juiste kennis en informatie onmisbaar.

Mijn team en ik houden ons bezig met het asset management van kunstwerken, een verzamelnaam voor civieltechnische bouwwerken zoals bruggen, viaducten en onderdoorgangen. Wij verzamelen en analyseren informatie, om vervolgens door middel van bureaustudies en inspecties een helder beeld van een kunstwerk te vormen. Aanvullend voeren wij diverse analyses uit, welke variëren van een korte risicobeschouwing tot een uitgebreide herberekening. Op basis van onze resultaten stellen wij een instandhoudingsplan op, of adviseren wij de klant over het beheersen van zijn risico’s. Kortom, wij zorgen ervoor dat een beheerder precies weet hoe zijn asset presteert!

Mart Folkerts – Contractmanager ASSET Rail:

Vanuit Arcadis ben ik werkzaam bij ASSET Rail als contractmanager van het Prestatie Gericht Onderhoudscontract (PGO) De Peel. ASSET Rail is een dochteronderneming van Arcadis die als onderhoudsaannemer in opdracht van ProRail onderhoud en storingsherstel uitvoert aan de railinfrastructuur in Nederland. Het is de taak van ASSET Rail om te zorgen dat de infrastructuur veilig en beschikbaar is, zodat reizigers op tijd hun bestemming bereiken. Om dit te kunnen doen is het essentieel om goed asset management uit te voeren. Asset management is natuurlijk veel breder dan alleen maar onderhoud en daar zit in mijn optiek ook precies de uitdaging!

Als onderhoudsaannemer ben je continu op zoek naar de balans tussen prestaties, kosten en risico’s. Door verbeteringen en innovatie te stimuleren en vakmanschap leidend te laten zijn is ASSET Rail in staat om kostenefficiënt onderhoud uit te voeren en de verstoringen op het spoor steeds verder terug te dringen. Maar daar stopt het niet, om echt goed asset management te kunnen uitvoeren is het van essentieel belang dat beleid, visie en doelstellingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) aansluiten bij het onderhoud dat ASSET Rail uitvoert. Met het PGO-contract is er een enorme stap vooruit gezet in deze verbinding tussen beleid en uitvoering. We reduceren kosten, verbeteren prestaties en passen innovaties toe. Een mooi voorbeeld van zo’n innovatie is het  inspecteren met behulp van drones.

Cathelijne van den Berg, asset management, buildings, Arcadis, young professional, starter

Cathelijne van den Berg– Adviseur asset management gebouwen:

Als adviseur asset management binnen de divisie Gebouwen draait het voor mij om het leggen van verbanden tussen enerzijds de portefeuillestrategie, en anderzijds de operationele staat van de woningen, de kantoorruimtes en de gebouwcomplexen. Asset management gaat om het maken van keuzes op het complexniveau. Bijvoorbeeld: Ga je een kantoorpand doorexploiteren, verkopen of verhuren? En hoe maak je deze afweging?

Mijn team doet dit doorgaans door eerst de technische staat van de complexen te bepalen. Met de gemeten basisconditie en de kennis van de strategie bekijken we vervolgens welke keuzes het beste gemaakt kunnen worden. We hebben in ons team specialisten op het gebied van gebouwgebreken, beheer en onderhoud, duurzaamheid en bouwregelgeving. Met deze specifieke kennis en bijbehorende modellen kunnen we onze keuzes nog beter onderbouwen.

Vaak is het doel van asset management om het vastgoed zo optimaal mogelijk te laten renderen. Maar binnen een woningcorporatie bestaat er bijvoorbeeld ook een ‘maatschappelijk rendement’, waardoor het maken van keuzes complexer wordt. Dit vind ik het leukste aan asset management, samen met de klant bepalen wat de belangrijkste doelen zijn en met het vastgoed bekijken hoe deze doelen het beste benaderd kunnen worden!

De visies naast elkaar

Het samenbrengen van de visies vanuit verschillende disciplines levert mooie resultaten op. Of het nu om een gebouw, en spoorlijn of een brug gaat, in alle gevallen wordt gezocht naar de ideale afstemming tussen de organisatie en haar assets. Termen als optimalisatie, efficiëntie en risicobeheersing worden veelal genoemd. Echter, de parameters voor deze afwegingen verschillen per sector, per klant en per type asset. Waar het binnen het ene project meer draait om de beschikbaarheid van een object, staat binnen het andere project het maatschappelijk belang voorop. De uitdaging voor ons is om te ontdekken wat de klant nu echt belangrijk vindt, en welke investeringen in zijn of haar assets hier het meeste aan bijdragen. Deze zoektocht is complex en uitdagend, juist hetgeen wat asset management zo leuk maakt! 

Jason van den Assem

Projectleider / Consultant assetmanagement +31 (0)6 2706 1208 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.