You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Bij veel bedrijven merk ik dat ondanks hun CO2-reductiedoelstellingen zij het lastig lijken te vinden om echte duurzame keuzes te maken, wanneer deze vanwege hogere kosten moeilijk te verantwoorden zijn. Echt zonde en een gemiste kans! Door CO2-uitstoot een economische waarde te geven en deze mee te wegen in investeringsbeslissingen, kan een duurzame oplossing zomaar wél interessant worden.

Het verminderen van de uitstoot van CO2 is één van de belangrijkste opgaven uit de Europese klimaatdoelen; we moeten de uitstoot ten opzichte van 1990 met 55% verminderen in 2030 en met 95% in 2050. Hiervoor is CO₂-beprijzen één van de instrumenten die we kunnen inzetten voor het effectief en versneld reduceren van CO2-uitstoot; het blijven uitstoten van CO2 kóst namelijk geld. De prijs voor een ton CO2-uitstoot zal de komende jaren fors stijgen. Dit hangt samen met de toenemende schade aan het milieu en de oplopende CO2-belastingen . Het is daarom belangrijk en logisch om juist nu te anticiperen op CO2-reductie en om de investeringen die je bedrijf doet, toekomstbestendig te maken. Het is onderdeel van de nieuwe dynamiek die de energietransitie voor ieder van ons meebrengt.

Blauwe Netten

In opdracht van Blauwe Netten heeft Arcadis onderzocht of het toepassen van een interne CO2-prijs in businesscases een effectieve manier is om te sturen op lagere CO2-impact bij investeringsbeslissingen en aanbestedingen, en hoe je dit kunt implementeren in organisaties. De vragen die de drinkwaterbedrijven via het onderzoek aan ons stelden zijn: hoe kan een bedrijf COreduceren met een CO2-prijs, welke prijsstelling moet je daarbij kiezen om aan te sluiten bij de doelen uit het Klimaatakkoord (of je eigen doelstellingen) en stuurt dit mechanisme ook bedrijfseconomisch de juiste investeringsbeslissingen aan?

Rekening houden met CO2

Het onderzoek laat zien dat een interne CO2-prijs daadwerkelijk kan leiden tot andere investeringsbeslissingen. Wij maakten dit inzichtelijk met het doorrekenen van een aantal businesscases. Via die businesscases werd met het toepassen van een CO2-prijsbereik zichtbaar dat er een kantelpunt kan ontstaan waarbij het duurzamere alternatief opeens goedkoper wordt dan het conventionele alternatief. In de praktijk kan dit leiden tot andere investeringsbeslissingen, waardoor dit vervolgens flinke besparingen op onder andere energieverbruik, materiaalgebruik en CO2-uitstoot kan opleveren. De verwachting is dan ook dat bedrijven door CO2-beprijzing bewuster zijn van hun impact en gestimuleerd worden te innoveren om hun CO2-uitstoot verder te reduceren. Daarnaast zet een bedrijf met het toepassen van CO2-beprijzing in aanbestedingen ook ketenpartners in beweging. Zij worden hiermee aangezet om vanaf het begin een concurrerende CO2-reductie te realiseren in hun aanbod van producten en diensten.

Een nieuwe richting verkennen

Wat ik gaaf vind om te zien, is dat verschillende Nederlandse drinkwaterbedrijven, zoals DuneaOasen, PWN en Vitens, mede op basis van onze uitkomsten daadwerkelijk aan de slag gaat met de implementatie van interne CO2-beprijzing. Daarmee wordt CO2 een structureel onderdeel van hun interne besluitvormingsprocessen én geven zij een sterk signaal af richting hun aannemers en leveranciers. Een win-win situatie!

1Hoogte van EU-ETS-prijs en aanvullende CO2-heffing per ton CO2

AUTEUR

Lisa Harbers
Sustainability & Environmental Consultant
Sustainability & Environmental Consultant