You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

AUTEUR

Profielfoto van Dethmer Smeets
Dethmer Smeets
Specialist Marine Ecology
Specialist Marine Ecology

Door mijn werk weet ik hoe belangrijk de Waddenzee is voor de ecologische balans in Nederland. Veel plant- en diersoorten zijn immers afhankelijk van dit grootste getijdengebied ter wereld. Niet voor niets benoemde Unesco de kwetsbare binnenzee tot Werelderfgoed, terwijl ook de Wet Natuurbescherming en de Europese Kaderrichtlijn Water bescherming bieden. Tegelijkertijd ontstaat steeds meer de behoefte om de ruimte in het Waddengebied ook te gebruiken voor toerisme, visserij, scheepsvaart, energiewinning en energietransitie. Het is de uitdaging om dat te doen zonder dat het ten koste gaat van de natuur. Daarom bedenken en implementeren we bij Arcadis natuurinclusieve projecten die de ecologische omgeving niet alleen beschermen, maar zelfs verbeteren. In dit blog vertel ik je er graag meer over.

Een voorbeeld is de dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest. Hiermee verbeteren we de hoogwaterbescherming en toekomstbestendigheid van de dijk over een traject van bijna negen kilometer. Hoewel een dijkversterking zelf weinig toevoegt aan het in stand houden of verbeteren van de natuur, maken de werkzaamheden aan de dijk wel ecologische ‘koppelprojecten’ mogelijk. Deze projecten sluiten aan op de huidige natuurdoelstellingen in het gebied en leveren een positieve bijdrage aan de natuurwaarden.

Opgroeigebied jonge vissen

Zo’n koppelproject is de geplande dijkdoorkruising, een verbinding onder de dijk door die de Waddenzee met het achterland verbindt. Hiermee realiseren we vele hectaren aan nieuw gebied dat door de getijden wordt beheerst, inclusief een overgang van zoet naar zout water. Dit is goed voor vissen als de driedoornige stekelbaars en het fungeert als opgroeigebied voor jonge vissen uit de Waddenzee. Ook de vogels en het bodemleven profiteren ervan.

Nieuw leefgebied voor onderwaterleven

Verder maken we de overgangszone tussen het wad en de dijk interessanter als leefgebied voor planten en dieren. We brengen structuren aan met holtes waar water in blijft staan tijdens eb, zodat onderwaterleven er kan schuilen. Momenteel voeren we een pilotstudie uit om te bepalen welke structuren het beste presteren.

Rustplek wadvogels

Ten slotte voorzien we een gebied naast de huidige kwelder (een begroeid stuk land dat direct aan zee grenst) van enkele nieuwe dammen van rijshout, een restproduct na de kap van hakhout, wilgenbossen en knotbomen. Hierdoor hebben golven en het getij minder invloed, is er minder slib en wordt het gebied rustiger. Zo kunnen de natuurlijke processen hun werk doen, wat uiteindelijk kan leiden tot een grotere rustplek voor wadvogels tijdens hoogwater. Ook ontstaat zo een extra broedgebied voor bijvoorbeeld eidereenden en kluten, die het momenteel moeilijk hebben in de Waddenzee.

Arcadis doet nog veel meer om de ecologie van de Waddenzee te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Wil je meer weten? Lees dan de gepubliceerde rapporten omtrent de Lauwersmeerdijk en/of neem contact met mij op.

Lees ook:

Arcadis pleit voor waterbeheer 2.0: denken vanuit de kracht van ecosystemen

Arcadis ontwerpt en ondersteunt bij het versterken van de Afsluitdijk

AUTEUR

Profielfoto van Dethmer Smeets
Dethmer Smeets
Specialist Marine Ecology
Specialist Marine Ecology