• Wie we zijn

Inkoopvoorwaarden

1 INHOUDELIJKE ASPECTEN

1.1 TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1 - Op alle overeenkomsten, met inbegrip van de voorbereidende contacten, offertes en correspondentie, (“de Overeenkomsten”) aangaande het leveren van diensten of goederen (“de Opdrachten”) tussen Arcadis Belgium NV en derden (“de Opdrachtnemers”) – samen “de Partijen” -  zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.   

Zij maken integraal deel uit van alle Overeenkomsten die door Arcadis Belgium NV aangegaan worden. De Opdrachtnemer wordt geacht ze onvoorwaardelijk te aanvaarden, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

1.2 TERMIJNEN

Artikel 2 - Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, dient elk offerte uitgaande van een Opdrachtnemer (“de Offerte”) een geldigheidsduur te hebben van negentig kalenderdagen na offertedatum.

Artikel 3 – Arcadis Belgium NV dient schriftelijk haar eventuele aanvaarding van de Offerte mede te delen, alvorens de Opdrachtnemer mag overgaan tot de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 4 - Partijen zijn wederzijds gebonden van zodra Arcadis Belgium NV schriftelijk haar aanvaarding heeft medegedeeld aan de Opdrachtnemer. Een Overeenkomst komt derhalve tot stand en treedt in werking op de datum van de aanvaarding van de Offerte door Arcadis Belgium NV en blijft van kracht tot bij de verwezenlijking van de Opdracht.

1.3 MIDDELENVERBINTENIS

Artikel 5 – De Opdrachtnemer zal de Opdracht uitvoeren naar beste kennis en vermogen, met de zorgvuldigheid die van een professioneel dienstverlener in gelijkaardige omstandigheden mag verwacht worden, volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de wetten, reglementen, voorschriften en technische normen, van kracht op de datum van het afsluiten van de overeenkomst.

1.4 WIJZIGINGEN

Artikel 6 – Arcadis Belgium NV heeft het recht om in de loop van de uitvoering ervan wijzigingen aan de Opdracht aan te brengen, bijkomende werkzaamheden op te leggen en/of een herziening of wijziging van reeds uitgevoerde werkzaamheden te vorderen, onder de volgende voorwaarden:
Arcadis Belgium NV zal iedere aanvraag of intentie tot wijziging eerst schriftelijk meedelen aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal Arcadis Belgium NV schriftelijk op de hoogte stellen, binnen de 5 werkdagen na de aanvraag, betreffende de gevolgen van de aangevraagde wijziging op de Vergoeding van de Opdrachtnemer en het tijdschema van de uitvoering van de Opdracht. Vóór de uitvoering van de wijziging zal Arcadis Belgium NV de wijziging alsook de bijkomende vergoeding en tijdschema’s uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen.

1.5 SCHORSING

Artikel 7 - De Overeenkomst kan geschorst worden omwille van één van volgende redenen:

 • Schorsing door Overmacht
  De Partij die een gebeuren of situatie vaststelt, ontstaan door omstandigheden die buiten elke controle staan en die zij redelijkerwijze niet kan voorzien en die het haar onmogelijk maken haar verplichtingen onder de Overeenkomst verder te vervullen (“de Overmacht”), geeft hiervan onmiddellijk kennis aan de andere Partij. In dit geval is de overeenkomst geschorst wegens Overmacht.
 • Schorsing door Arcadis Belgium NV
  Arcadis Belgium NV kan de overeenkomst te allen tijde geheel of gedeeltelijk schorsen, met onmiddellijke ingang.
 • Einde schorsing
  Indien de Partij die de schorsing heeft aangemeld een einde wenst te stellen aan de schorsing en de werken derhalve terug wil (laten) aanvatten, dient zij de andere Partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
  In geval van schorsing betaalt Arcadis Belgium NV aan de Opdrachtnemer het bedrag van de Vergoedingen die tot op het ogenblik van de schorsing verschuldigd zijn voor de uitgevoerde prestaties. 

1.6 VROEGTIJDIGE ONTBINDING

Artikel 8 - De Overeenkomst kan op grond van volgende redenen vroegtijdig ontbonden worden:

 • Ontbinding door Overmacht
  Indien een situatie van Overmacht gedurende meer dan 6 maand aanhoudt, kan Arcadis Belgium NV de overeenkomst ontbinden.
 • Ontbinding door faling
  Ingeval van faling, dreigend faillissement, vereffening of gerechtelijk akkoord in hoofde van één der Partijen, zal de overeenkomst van rechtswege onmiddellijk en zonder opzeg of schadeloosstelling beëindigd worden. 
 • Ontbinding in overleg
  De overeenkomst kan vroegtijdig beëindigd worden in onderling overleg. 
 • Eenzijdige ontbinding
  Arcadis Belgium NV kan de overeenkomst vroegtijdig éénzijdig beëindigen, mits een aangetekende brief gericht aan de Opdrachtnemer met een opzegtermijn van 1 maand. 
 • Ontbinding bij niet-naleving van de bepalingen van de Overeenkomst

Indien de Opdrachtnemer op een ernstige wijze zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, zware fouten of herhaaldelijk lichte fouten maakt, wordt dit door Arcadis Belgium NV per aangetekend schrijven gemeld met opgave van de vastgestelde tekortkomingen.

Als de Opdrachtnemer nalaat binnen de vijftien (15) kalenderdagen na deze betekening hierop te antwoorden, tenzij een snellere reactie wenselijk is zoals aangegeven in het aangetekend schrijven, heeft Arcadis Belgium NV het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden lastens Opdrachtnemer, en dit onverminderd haar recht op schadevergoeding dat zij kan inroepen.

In geval van vroegtijdige ontbinding van de Overeenkomst, betaalt Arcadis Belgium NV aan de Opdrachtnemer het bedrag van de Vergoedingen op dat ogenblik verschuldigd en niet bij geschrift betwist voor de prestaties daadwerkelijk geleverd tot het moment van de ontbinding, verminderd met de door Arcadis Belgium NV geleden schade ingeval van ontbinding bij niet-naleving door de Opdrachtnemer van de bepalingen van de Overeenkomst.

2 FINANCIËLE ASPECTEN

Artikel 9 – De opgegeven erelonen en kosten voor het uitvoeren van de Opdracht (“de Vergoedingen”) zijn steeds exclusief BTW. De overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten, reiskosten, vervoers- en verzekeringskosten zijn steeds in de erelonen inbegrepen.

Artikel 10 - De aan Arcadis Belgium NV overgemaakte facturen zullen betaalbaar zijn zestig (60) dagen na factuurdatum.

Artikel 11 - Op eenvoudig verzoek kan Arcadis Belgium NV de Opdrachtnemer vorderen om binnen een termijn van 5 werkdagen een sociaal en/of fiscaal schuldenattest voor te leggen.
 

3 REALISATIEVOORWAARDEN

3.1 ONAFHANKELIJKHEID

Artikel 12 – De Opdrachtnemer, die zijn taak in volledige onafhankelijkheid vervult, bepaalt zelf in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden hij de Opdracht zal vervullen.

Voor zover de Arcadis Belgium NV aan de Opdrachtnemer richtlijnen zou geven in verband met de uitvoering van de Opdracht, zullen deze als kaderrichtlijn dienen te worden beschouwd, zonder in te grijpen in de concrete wijze van uitvoering van de Opdracht.

3.2 LEVERINGSTERMIJNEN

Artikel 13 - Onder leveringstermijn wordt verstaan de in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Opdracht moet worden verwezenlijkt.

Overeengekomen dan wel opgegeven leveringstermijnen zijn te beschouwen als inspanningsverbintenissen. Overschrijding van de levertermijn geeft Arcadis Belgium NV recht op vergoeding van haar geleden schade.

De Opdrachtnemer zal, indien duidelijk wordt dat zij haar verplichtingen niet kan nakomen binnen de overeengekomen leveringstermijn, aan Arcadis Belgium NV meedelen welke nieuwe leveringstermijn wordt vooropgesteld.

3.3 OVERDRACHT

Artikel 14 - Arcadis Belgium NV en de Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen of verantwoordelijkheden vermeld in de overeenkomst niet overdragen of verkopen, tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de andere Partij.

3.4 ONDERAANNEMING

Artikel 15 – De Opdrachtnemer is gerechtigd om, na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Arcadis Belgium NV, zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen op, te cederen aan, of te laten uitvoeren door derden, en/of de Opdracht geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te geven.

3.5 INTEGRITEIT, VEILIGHEID, MILIEUZORG

Artikel 16 -  De Opdrachtnemer zal zich bij zijn handelen baseren op de in de “Arcadis General Business Principles” (AGBP) omschreven principes en verplichtingen. De AGBP zijn te vinden op de website van Arcadis Belgium NV.

De Opdrachtnemer zal, als een professioneel dienstverlener, rekening houdende met de geldende eisen, wetgeving op gebied van Milieu en van Veiligheid & Gezondheid van zijn eigen werknemers, deze van Arcadis Belgium en derden waarop zijn activiteiten betrekking hebben, en met de noodzakelijke bijkomende maatregelen op gebied van Milieuzorg, en hieromtrent waar nodig met Arcadis Belgium NV afstemmen.

3.6 CONFIDENTIALITEIT

Artikel 17 – Tijdens de duur van de overeenkomst doch ook na beëindiging ervan, zal de Opdrachtnemer, behoudens akkoord van Arcadis Belgium NV, alle Confidentiële Informatie verkregen van Arcadis Belgium NV in het kader van de uitvoering van de Opdracht als vertrouwelijk beschouwen, en deze informatie op geen enkele wijze aan derden ter kennis brengen tenzij zij hiertoe zou worden verplicht op grond van wettelijke of deontologische regels.

De Opdrachtnemer neemt alle nodige maatregelen om te verzekeren dat zijn Medewerkers en Onderaannemers, indien deze er zijn, gebonden zijn door dezelfde geheimhoudingsplicht.

3.7 INTELLECTUELE EIGENDOM

Artikel 18 – Arcadis Belgium NV behoudt alle rechten van intellectuele eigendom.

De Opdrachtnemer ziet ervan af producten zoals computerprogramma’s, rekennota’s, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Arcadis Belgium NV, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Arcadis Belgium NV verkrijgt het eigendom van de resultaten van de studie en de documenten die door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht werden opgesteld.

Voorgaande is eveneens toepasselijk bij vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook.

4 VERANTWOORDELIJKHEDEN

4.1 AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 19 – De Opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zijn te presteren diensten en is aansprakelijk voor zijn vergissingen, nalatigheden of fouten in de uitvoering van de Opdracht.

Binnen de perken zoals bepaald in de wetgeving van dwingende aard, zal de Opdrachtnemer de schade vergoeden die door zijn vergissing, nalatigheid of fout werd toegebracht aan Arcadis Belgium NV of aan derden.

4.2 VERZEKERINGEN

Artikel 20 – De Opdrachtnemer heeft een wettelijke verzekering tegen arbeidsongevallen onderschreven evenals een burgerlijke en professionele aansprakelijkheidsverzekering bij een erkende verzekeringsmaatschappij. Op eenvoudig verzoek van Arcadis dienen de nodige certificaten te worden voorgelegd. 

4.3 OVERMACHT

Artikel 21 - Geen der Partijen zal geacht worden contractbreuk te hebben gepleegd indien de normale uitvoering van de contractuele verplichtingen belet of vertraagd worden door een geval van Overmacht.

De Partij die zich hierop beroept, zal hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht geven aan de andere Partij, tenzij overmacht zelf dit belet. Dergelijk bericht zal een korte beschrijving bevatten van de overmacht en een raming van de verwachte vertraging.

Indien de toestand van overmacht verdwijnt zal de betreffende Partij opnieuw schriftelijk bericht geven aan de andere Partij.

5 JURIDISCHE ASPECTEN

5.1 TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 22 - Deze overeenkomst zal worden beheerst door het Belgisch recht.

5.2 NIETIGHEID

Artikel 23 - De nietigheid of on-afdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.

Desgevallend dient de ongeldige bepaling vervangen te worden door een rechtsgeldige, die het best overeenkomt met de geest van de nietige of on-afdwingbare bepaling.

5.3 AFSTAND VAN RECHTEN

Artikel 24 - Het niet onmiddellijk afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid door een Partij zal de rechten en bevoegdheden van deze Partij niet aantasten of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarden zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is gedaan.

5.4 GESCHILLENBESLECHTING

Artikel 25 - De Partijen zullen bij een geschil omtrent de interpretatie, de uitvoering van de overeenkomst of de dienstverlening alles in het werk stellen en niets nalaten teneinde te streven naar een minnelijke regeling van dit geschil.

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de Overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten waarover geen minnelijke regeling tussen partijen kan worden bereikt, zal worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.