• Wie we zijn

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Arcadis Belgium nv

A. Inhoudelijke aspecten


Toepassingsgebied 
Art. 1
Op alle overeenkomsten, met inbegrip van de voorbereidende contacten, offertes en correspondentie, (“de Overeenkomsten”) aangaande het leveren van diensten (“de Opdrachten”) tussen ARCADIS Belgium NV en de Klant - samen “de Partijen” - zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
Zij maken integraal deel uit van alle Overeenkomsten die door ARCADIS Belgium NV aangegaan worden. De Klant wordt geacht ze onvoorwaardelijk te aanvaarden, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is. 

Termijnen
Art. 2
Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, is de geldigheidsduur van elk offerte (“de Offerte”) beperkt tot negentig kalenderdagen na offertedatum.
Art. 3
De Klant dient schriftelijk zijn aanvaarding van de Offerte, inhoudende de algemene voorwaarden, mede te delen, alvorens ARCADIS Belgium NV zal overgaan tot de uitvoering van de Opdracht.
Art.4
Partijen zijn wederzijds gebonden van zodra ARCADIS Belgium NV in het bezit is van de in artikel 3 vermelde aanvaarding. Een Overeenkomst komt derhalve tot stand en treedt in werking op de datum van de aanvaarding van de Offerte door de Klant en blijft van kracht tot bij de verwezenlijking van de Opdracht. 

Middelenverbintenis
Art.5
ARCADIS Belgium NV zal de Opdracht uitvoeren naar beste kennis en vermogen, met de zorgvuldigheid die van een professioneel dienstverlener in gelijkaardige omstandigheden mag verwacht worden, volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de wetten, reglementen, voorschriften en technische normen, van kracht op de datum van het afsluiten van de overeenkomst. 

Wijzigingen
Art. 6
De Klant heeft het recht om in de loop van de uitvoering ervan wijzigingen aan de Opdracht aan te brengen, bijkomende werkzaamheden op te leggen en/of een herziening of wijziging van reeds uitgevoerde werkzaamheden te vorderen, onder de volgende voorwaarden:
1. De Klant zal iedere aanvraag of intentie tot wijziging eerst schriftelijk meedelen aan ARCADIS Belgium NV.
2. ARCADIS Belgium NV zal zo spoedig mogelijk de Klant schriftelijk op de hoogte stellen betreffende de gevolgen van de aangevraagde wijziging, alsook op de daarmee gepaard gaande bijkomende vergoeding van ARCADIS Belgium NV en het tijdschema van de uitvoering van de Opdracht.
3. Zolang ARCADIS Belgium NV niet in het bezit is van uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring vanwege de Klant omtrent de opdracht tot wijziging alsook de bijkomende vergoeding, is zij niet verplicht om de wijzigingen reeds uit te voeren. Bij gebreke aan akkoord tussen Partijen, is ARCADIS Belgium NV gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen. 

Schorsing
Art. 7
De Overeenkomst kan geschorst worden omwille van één van volgende redenen:

Schorsing door Overmacht
De Partij die een gebeuren of situatie vaststelt, ontstaan door omstandigheden die buiten elke controle staan en die zij redelijkerwijze niet kan voorzien en die het haar onmogelijk maken haar verplichtingen onder de Overeenkomst verder te vervullen (“de Overmacht”), geeft hiervan onmiddellijk kennis aan de andere Partij. In dit geval is de overeenkomst geschorst wegens Overmacht.
Schorsing door de Klant
De Klant kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schorsen wegens gegronde redenen door een kennisgeving van minstens 3 maand te betekenen aan ARCADIS Belgium NV. Van zodra de schorsing kan worden beëindigd, dient de Klant dit onmiddellijk te melden aan ARCADIS Belgium NV teneinde de werken zo spoedig mogelijk terug te laten aanvangen. Indien de Klant een einde wenst te stellen aan de schorsing en de werken derhalve terug wil laten aanvatten, dient hij ARCADIS Belgium NV hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Na ontvangst van dit schrijven heeft ARCADIS Belgium NV dan 1 maand om zich te organiseren en de werken terug aan te vatten.
In geval van schorsing betaalt de Klant aan ARCADIS Belgium NV het bedrag van de honoraria die tot op het ogenblik van de schorsing verschuldigd zijn voor de uitgevoerde prestaties. 
Indien de schorsing, opgelegd door de Klant, kosten heeft teweeggebracht voor ARCADIS Belgium NV of een herziening van de erelonen en/of van de kosten noodzakelijk maakt, zullen Partijen hierover samen zitten teneinde tot een akkoord te komen omtrent de omvang van deze erelonen en/of kosten. ARCADIS Belgium NV zal de werken slechts aanvatten na betaling van de overeengekomen vergoeding. 

Vroegtijdige ontbinding
Art. 8 
De Overeenkomst kan op grond van volgende redenen vroegtijdig ontbonden worden:

Ontbinding door Overmacht
Indien een situatie van overmacht gedurende meer dan 6 maand aanhoudt, kan ARCADIS Belgium NV de overeenkomst ontbinden.
Ontbinding door faling
Ingeval van faling, dreigend faillissement, vereffening, staking van betaling, herhaaldelijke wanbetaling, of gerechtelijk akkoord in hoofde van de klant zal ARCADIS Belgium NV de overeenkomst van rechtswege onmiddellijk en zonder opzeg of schadeloosstelling verschuldigd te zijn aan de Klant kunnen beëindigen.
Ontbinding in overleg
De overeenkomst kan vroegtijdig beëindigd worden in onderling overleg.
Eenzijdige ontbinding
De Klant kan de overeenkomst vroegtijdig éénzijdig beëindigen, mits een aangetekende brief gericht aan ARCADIS Belgium NV met een opzegtermijn van 3 maanden, die ingaat de eerste dag van de maand volgend op de datum van het aangetekend schrijven. 
Indien deze vroegtijdige beëindiging plaatsvindt zonder inachtname van deze opzegtermijn van 3 maanden, wordt, overeenkomstig artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, een forfaitaire schadevergoeding aangerekend ten belope van de gemiddelde vergoeding  van drie maanden.
Ontbinding bij niet-naleving van de bepalingen van de Overeenkomst
Indien een Partij op een ernstige wijze haar contractuele verplichtingen niet nakomt of zware fouten maakt, wordt dit door de benadeelde Partij per aangetekend schrijven gemeld met opgave van de redenen. 
Als de in gebreke gestelde Partij nalaat binnen de vijftien (15) kalenderdagen na deze betekening hierop te antwoorden, tenzij een snellere reactie wenselijk is zoals aangegeven in het aangetekend schrijven, heeft de benadeelde Partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden lastens de in gebreke blijvende Partij, en dit onverminderd het recht op schadevergoeding dat de benadeelde Partij kan inroepen.
Gevolgen van de ontbinding
In geval van ontbinding van de overeenkomst, betaalt de Klant aan ARCADIS Belgium NV:

het bedrag van de honoraria op dat ogenblik verschuldigd en niet bij geschrift betwist voor de prestaties daadwerkelijk geleverd tot het moment van de ontbinding;
al de kosten ontstaan door en voor het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst en die niet meer kunnen worden geannuleerd door ARCADIS Belgium NV;
ingeval van eenzijdige ontbinding door de Klant, betaalt de Klant aan ARCADIS Belgium NV een verbrekingsvergoeding gelijk aan 30% van het ontnomen gedeelte van het ereloon.
 

B. Financiële aspecten 
Art. 9 
De opgegeven erelonen en kosten voor het uitvoeren van de Opdracht (“de Vergoedingen”) zijn steeds exclusief BTW. De overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten zijn steeds ten laste van de Klant. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn reiskosten, vervoers- en verzekeringskosten niet in de erelonen inbegrepen.Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst en voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, de marktomstandigheden wijzigen of de uitvoeringstermijn van de Opdracht door toedoen van de Klant of derden wordt verlengd, waardoor de rendabiliteit van de Opdracht in het gedrang wordt gebracht, zal op verzoek van ARCADIS Belgium NV het eerder overeengekomen ereloon of tarief worden herzien. De door ARCADIS Belgium NV opgegeven erelonen en tarieven zullen jaarlijks per 1 januari worden aangepast aan de index der consumptieprijzen.

Art. 10
De aan de Klant overgemaakte facturen dienen uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum te worden betaald op de bankrekening van ARCADIS Belgium NV zoals aangegeven op de factuur.
Bij laattijdige betaling zullen de openstaande bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of enige vormvereiste, verhoogd worden met een conventionele verwijlintrest van 10% per jaar alsook met een schadevergoeding van 10% op het openstaande bedrag (met een minimum van 125€).
In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn de Klanten hoofdelijk verbonden tot betaling van het volledige factuurbedrag.

C. Realisatievoorwaarden


Onafhankelijkheid
Art. 11
ARCADIS Belgium NV, die haar taak in volledige onafhankelijkheid vervult, bepaalt zelf in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden zij haar Opdracht zal vervullen. 
oor zover de Klant aan ARCADIS Belgium NV richtlijnen zou geven in verband met de uitvoering van de Opdracht, zullen deze als kaderrichtlijn dienen te worden beschouwd, zonder in te grijpen in de concrete wijze van uitvoering van de Opdracht. 

Levertermijnen
Art. 12
Onder levertermijn wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Opdracht moet worden verwezenlijkt. Overeengekomen dan wel opgegeven levertermijnen zijn te beschouwen als middelenverbintenissen. Overschrijding van de levertermijn geeft de Klant geen recht op vergoeding van enige schade, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van ARCADIS Belgium NV.
ARCADIS Belgium NV zal, indien duidelijk wordt dat zij haar opgegeven levertermijnen niet kan nakomen, aan de Klant meedelen welke nieuwe leveringstermijn wordt vooropgesteld. 

Overdracht
Art. 13
ARCADIS Belgium NV en de Klant zullen hun verplichtingen of verantwoordelijkheden vermeld in de overeenkomst niet overdragen of verkopen, tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de andere Partij. 

Onderaanneming
Art. 14
ARCADIS Belgium NV is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te geven voor zover zij de Klant hiervan in kennis heeft gesteld.
Indien ARCADIS Belgium NV op verzoek van de Klant samenwerkt met één of meer anderen of één of meer anderen inschakelt, zal ARCADIS Belgium NV voor het door deze derde(n) verrichte deel van de Opdracht niet aansprakelijk zijn. 

Integriteit, veiligheid en gezondheid
Art. 15
ARCADIS zal zich bij haar handelen baseren op de in de “ARCADIS General Business Principles” (AGBP) omschreven principes en verplichtingen. De AGBP zijn te vinden op de website van ARCADIS Belgium NV (www.arcadisbelgium.be) .
ARCADIS zal, als een professioneel dienstverlener, rekening houden met de geldende eisen op gebied van Veiligheid & Gezondheid van haar eigen medewerkers, deze van de Klant en derden waarop haar activiteiten betrekking hebben, en met de noodzakelijke maatregelen op gebied van Milieuzorg, en hieromtrent waar nodig met de Klant afstemmen; ARCADIS verwacht van de Klant op deze punten eenzelfde constructieve cultuur en houding. 

Confidentialiteit
Art. 16
Tijdens de duur van de overeenkomst doch ook na beëindiging ervan, zal ARCADIS Belgium NV, behoudens akkoord van de Klant, alle Confidentiële Informatie verkregen van de Klant en van derden in het kader van de uitvoering van de Opdracht als vertrouwelijk beschouwen, en deze informatie op geen enkele wijze aan derden ter kennis brengen tenzij zij hiertoe zou worden verplicht op grond van wettelijke of deontologische regels.
ARCADIS Belgium NV neemt alle nodige maatregelen om te verzekeren dat haar medewerkers en Onderaannemers, indien deze er zijn, gebonden zijn door dezelfde geheimhoudingsplicht. 

Intellectuele eigendom
Art. 17
ARCADIS Belgium NV behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle intellectuele prestaties die zij verricht, of de vruchten daarvan, ook al kwamen deze tot stand in het kader van de uitvoering van de Opdracht of in opdracht van de Klant.
De Klant ziet ervan af producten zoals computerprogramma’s, rekennota’s, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van ARCADIS Belgium NV, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
De Klant verkrijgt het eigendom van de resultaten van de studie en de documenten waarvoor ereloon is betaald. Hij heeft het recht deze documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, zover het kadert binnen het doel van de Opdracht.
Voorgaande is eveneens toepasselijk bij vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook. 

Eigendom en gebruik
Art. 18
ARCADIS Belgium NV verkrijgt de toestemming van de Klant om de Opdracht als (project)referentie aan te halen, tekeningen, foto’s en ander illustratiemateriaal aan te wenden als referentiemateriaal, mits vermelding van de naam van de Klant.
Het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van ARCADIS Belgium NV wordt niet aanzien als een inbreuk op de geheimhoudingsverplichting.
Mits voorafgaande toestemming van de Klant heeft ARCADIS Belgium NV het recht beschrijvende artikels met of zonder illustratie over de Opdracht te publiceren. De Klant zal zijn toestemming hiertoe enkel op redelijke gronden kunnen weigeren. 

Niet afwerving
Art. 19
De Klant verbindt zich ertoe om zowel tijdens de duurtijd van de Overeenkomst als gedurende een periode van twaalf (12) maanden na het beëindigen ervan, ongeacht welke partij tot beëindiging of de ontbinding overgaat en om gelijk welke reden, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, zij het voor eigen rekening of in samenwerking met, in naam van of middels tussenkomst van, enige andere persoon of vennootschap, één of meerdere medewerkers van ARCADIS Belgium NV die bij enige Opdracht voor de Klant betrokken waren, in dienst te nemen dan wel op enige andere manier voor zich te laten werken, of met het oog hierop te benaderen of ervoor te zorgen dat zulke personen benaderd worden.
De Klant maakt zich sterk voor de naleving van de voorgaande bepaling door zijn medewerkers, verbonden vennootschappen en verbonden personen (in de zin van artikel 11 van het Wetboek Vennootschappen).
Onderhavig artikel is reeds van toepassing vanaf het eerste contact tussen de Klant en ARCADIS Belgium NV, zelfs vóór de daadwerkelijke start van de Opdracht.
Ingeval van niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen onder dit artikel  zal de Klant per inbreuk aan ARCADIS Belgium NV een forfaitair bedrag van 25.000 € verschuldigd zijn en per dag dat zulke inbreuk voortduurt een bijkomend forfaitair bedrag van 750 € (welke bedragen automatisch en onmiddellijk opeisbaar zullen zijn), zonder dat (i) ARCADIS Belgium NV de Klant hiertoe in gebreke dient te stellen, (ii) ARCADIS Belgium enige schade voortvloeiende uit zulke niet-nakoming dient te bewijzen, (iii) ARCADIS Belgium NV een rechterlijk bevel dient voor te leggen, en onverminderd het recht van ARCADIS Belgium NV om van de Klant een bijkomende schadevergoeding te vorderen voor enige schade die de voormelde bedragen zou overschrijden.
D. Verantwoordelijken

Aansprakelijkheid
Art. 20
ARCADIS Belgium NV draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar te leveren diensten en is aansprakelijk voor haar vergissingen, nalatigheden of fouten in de uitvoering van haar Opdracht, en als dusdanig worden vastgesteld en erkend (“de Fouten en Tekortkomingen”).
Binnen de perken zoals bepaald in de Overeenkomst en de wetgeving van dwingende aard, zal ARCADIS Belgium NV de schade vergoeden die door haar Fouten en Tekortkomingen werd toegebracht aan de  Klant of aan derden.
In geen geval zal de Klant recht hebben op andere schadevergoedingen dan voorzien in deze voorwaarden en/of Overeenkomst.
ARCADIS Belgium NV zal de Klant vergoeden en vrijwaren voor de schade toe te schrijven aan haar Fouten en Tekortkomingen, nadat ze door de Klant per aangetekend schrijven in gebreke gesteld en aangemaand is om deze Fouten en Tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen of de geleden schade te vergoeden.
De Klant zal deze schriftelijke ingebrekestelling moeten doen binnen de volgende termijnen:

voor Fouten en Tekortkomingen die vastgesteld worden bij het indienen van documenten ter goedkeuring, binnen de vijftien (15) kalenderdagen na indiening van deze documenten;
voor Fouten en Tekortkomingen die niet konden worden vastgesteld bij het indienen van documenten ter goedkeuring, binnen de kortste van de volgende termijnen:
a) vijftien (15) kalenderdagen na vaststelling van de fout of tekortkoming of nadat de Klant deze redelijkerwijs had kunnen vaststellen;
b)  zes (6) maanden na het einde van de prestaties of het einde van de Overeenkomst.
Nadat ARCADIS Belgium NV door de Klant in gebreke is gesteld, zal ARCADIS Belgium NV:

de diensten waarvan komt vast te staan dat ze behept zijn met Fouten en Tekortkomingen, aanvullen, aanpassen of opnieuw leveren teneinde ze in overeenstemming te brengen met de contractueel overeengekomen eisen, standaarden van goed vakmanschap en/of regels van de kunst zonder dat de aldus opgelopen kosten voor ARCADIS Belgium NV meer zullen kunnen bedragen dan het oorspronkelijk overeengekomen ereloon voor deze prestaties; ofwel
de door de gebrekkige diensten rechtstreeks veroorzaakte schade betalen; de vergoeding voor de aldus geleden schade omvat enkel de meerkosten die de Klant dient te dragen en hierin zijn nooit begrepen de kosten die in de bouwsom, koopsom of aanlegkosten van het werk zouden zijn begrepen als de Opdracht van bij de aanvang af goed was uitgevoerd; ARCADIS Belgium NV zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onrechtstreekse, onvoorzienbare en/of gevolgschade (zoals o.m. gederfde inkomsten en winsten, productieverliezen, financieringskosten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten, …)
De totale maximale tussenkomst van ARCADIS Belgium NV ten gevolge van Fouten en Tekortkomingen wordt bepaald in functie van vorige alinea’s en wordt beperkt tot het bedrag van het totale ereloon, zoals overeengekomen in de overeenkomst en eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van latere datum, doch met een maximum van 1.500.000,00€
In overeenstemming met artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek is ARCADIS Belgium NV gedurende tien jaar (vanaf de voorlopige oplevering van de werken) aansprakelijk voor gebreken die de stabiliteit in het gedrang brengen van het (bouw)werk waarvoor ze de studie heeft gemaakt en die een gevolg zijn van een grove onzorgvuldigheid van ARCADIS Belgium NV. Enkel in de mate dat haar tienjarige aansprakelijkheid komt vast te staan, zal ze de overeenstemmende schade vergoeden.
Nadat de termijn van 10 jaar zoals voorzien in deze wetsartikels is verstreken, is elke vordering in aansprakelijkheid t.o.v. ARCADIS Belgium NV verjaard.

Verzekeringen
Art. 21
ARCADIS Belgium NV heeft een wettelijke verzekering tegen arbeidsongevallen onderschreven evenals een burgerlijke en professionele aansprakelijkheidsverzekering. De vorderingen van de Klant lastens ARCADIS hoofdens bedrijfsaansprakelijkheid en professionele aansprakelijkheid zijn beperkt tot de erelonen met een maximum van 1.500.000,00€.
De Klant kan in bepaalde gevallen de realisatie van het project laten verzekeren door een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s. In een dergelijke verzekering zal ARCADIS Belgium NV als medeverzekerde worden opgenomen, en zal de verzekering het foutieve onderdeel mee dekken (“Faulty Part”-clausule). Daarnaast kan de Klant desgevallend een controleverzekering afsluiten. Hiervan dient ARCADIS Belgium bij voorbaat verwittigd te worden.
Vóór de aanvang van eventuele bouwwerken dient de Klant alleszins het nodige te doen opdat de risico’s van brand en aanverwante gevaren, ontploffingen, storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, waterschade, glasbreuk, enz. evenals natuurrampen in voldoende mate verzekerd zijn.
De Klant stelt ARCADIS Belgium NV in kennis van zijn voornemen om dergelijke verzekeringen af te sluiten en/of deze verplichtingen op te leggen aan de aannemer in het lastenboek.
De kosten verbonden aan deze verzekeringen zijn ten laste van de Klant.

Overmacht
Art. 22
Geen der Partijen zal geacht worden contractbreuk te hebben gepleegd indien de normale uitvoering van de contractuele verplichtingen belet of vertraagd worden door een geval van Overmacht.
De Partij die zich hierop beroept, zal hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht geven aan de andere Partij, tenzij overmacht zelf dit belet. Dergelijk bericht zal een korte beschrijving bevatten van de overmacht en een raming van de verwachte vertraging.
Indien de toestand van overmacht verdwijnt zal de betreffende Partij opnieuw schriftelijk bericht geven aan de andere Partij.

Terreinen en gebouwen
Art. 23
De Klant zorgt ervoor dat eventuele landmeetkundige werkzaamheden en andere in het veld te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen en inventarisaties kunnen plaatsvinden, en dat voor het betreden van percelen indien nodig tijdig toestemming wordt verleend dan wel wordt verkregen.
Art. 24  
In de Offerte is nog geen rekening gehouden met de aanwezigheid van bestaande kabels en leidingen en de eventuele invloed daarvan op het ontwerp. 
Bij aanvang van de Opdracht gaat ARCADIS Belgium NV er in alle gevallen vanuit dat de informatie die ARCADIS Belgium NV inwint bij de Klant (o.a. de correcte plannen van de nutsvoorzieningen) en/of het Kabels- en Leidingen Informatie Portaal (KLIP) juist en volledig is. De meerkosten die gepaard gaan met het feit dat deze informatie eventueel onjuist en/of onvolledig is, komen voor rekening en risico van de Klant.

Bodemonderzoek
Art. 25
Indien ARCADIS Belgium NV voor de Klant milieukundig bodemonderzoek verricht, dan geldt dat ARCADIS niet aansprakelijk is voor schade voortvloeiende uit niet, niet juist of niet volledig geconstateerde maar wel aanwezige verontreinigingen, zowel naar aard als naar omvang, als naar plaats. Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien de Klant aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van ARCADIS Belgium NV.

 
E. Juridische aspecten

Toepasselijk recht
Art. 26
Deze overeenkomst zal worden beheerst door het Belgisch recht. 

Nietigheid
Art. 27
De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.
Desgevallend dient de ongeldige bepaling  vervangen te worden door een rechtsgeldige, die het best overeenkomt met de geest van de nietige of onafdwingbare bepaling. 

Afstand van rechten
Art. 28
Het niet onmiddellijk afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid door een Partij zal de rechten en bevoegdheden van deze Partij niet aantasten of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarden zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is gedaan. 

Geschillenbeslechting
Art. 29
De Partijen zullen bij een geschil omtrent de interpretatie, de uitvoering van de overeenkomst of de dienstverlening alles in het werk stellen en niets nalaten teneinde te streven naar een minnelijke regeling van dit geschil.
Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de Overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten waarover geen minnelijke regeling tussen Partijen kan worden bereikt, zal worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.