• Services: Strategisch milieu advies, Milieuplanning en milieuvergunningen, Bodemonderzoek en -sanering van terreinen, Contracting op vlak van bodemsanering
  • Sectoren: Cities, Government and Municipalities

Is België echt recycleerkampioen?

Antwerpen, België - Arcadis deed een reality check en formuleerde beleidsvoorstellen voor verbetering van ons systeem.

Plastic recyclage

De resultaten van het onderzoek zijn niet zo rooskleurig als wordt beweerd

Lokale besturen maken zich zorgen over zwerfvuil en de hoge kosten die dit met zich meebrengt. Lokale besturen willen een voortrekkersrol spelen in de zoektocht naar een verbetering van het huidige systeem van inzameling van verpakkingsafval in Vlaanderen. Recover, een samenwerking van elf afvalintercommunales en de stad Antwerpen, wil echter niet bij de pakken blijven zitten en organiseerde een grootschalig onderzoek om zo oplossingen te vinden om het huidige verpakkingsafvalbeleid in te verbeteren. 

Een upgrade voor Fost Plus

Arcadis werd aangesteld voor het deelonderzoek ‘Een upgrade voor Fost Plus’. Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. Naast deze kerntaken staan ze ook in voor sensibilisering, coördinatie en financiering. Arcadis onderzocht de organisatie en vergeleek de resultaten met Europese cijfers.
En die resultaten zijn niet zo rooskleuring als wordt beweerd in de jaarverslagen en communicatie van Fost Plus. Dat heeft vooral te maken met het feit dat er enkel rekening gehouden werd met afvalmateriaal van Fost Plus leden en niet met bijvoorbeeld zwerfvuil. België zit slechts in de middenmoot voor de recyclage van plastiekverpakking, staat vijfde voor de recyclage van metaalverpakking en presteert uitgesproken zwak op vlak van afvalpreventie in termen van productie via verpakking per hoofd. Bovendien is Fost Plus er niet in geslaagd om vervuilende, moeilijk te recycleren verpakking zoals botervlootjes of yoghurtpotjes van de markt te weren.

Arcadis stelt daarom enkele concrete actiepunten voor:

1. Moderniseer het groene punttarief, de toetredingskost tot Fost Plus
2. Houd rekening met de zwerfvuilgevoeligheid van bepaalde verpakkingen 
3. Richt een meldpunt in voor over-verpakking
4. Geef subsidies aan verpakkingsvrije winkels 
5. Neem actie tegen wegwerpverpakking 

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is een krachtig instrument”, concludeert Mike Van Acoleyen, Circular Economy Expert van Arcadis. “Het kan niet alleen leiden tot het behalen van correct berekende doelstellingen, maar het kan ook preventie bevorderen en het gebruiksgemak doen toenemen. Ook de milieuperformantie kan stijgen. Dit allemaal mits het instrument correct de reële en totale kosten voor de producent van verpakkingen in rekening brengt om te komen tot 100% producentenverantwoordelijkheid. Hiertoe kunnen de regelgeving (het Samenwerkingsakkoord) en de erkenning van Fost Plus aangepast worden. Het momentum is nu.”

Download het volledige rapport  "Milieueffecten van het Samenwerkingsakkoord Verpakkingsafval"

Ga naar de site van Interafval voor meer info over het volledige Recover-onderzoek

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.