Vlaamse regering kiest voor nieuwe zeesluis op basis van onderzoek van Arcadis

Zeebrugge, België - ​De haven van Zeebrugge heeft al lang nood aan een betere nautische ontsluiting. Omdat de huidige Visartsluis niet meer voldoet aan de noden van de hedendaagse scheepvaart is de Vandammesluis vandaag de enige toegang tot de achterhaven. Dat maakt de haven van Zeebrugge erg kwetsbaar: bij een probleem of een onderhoud van deze sluis komt de hele haven immers lam te liggen. Een nieuwe zeesluis dringt zich dus op.

Arcadis onderzocht 10 varianten voor de inplanting van een nieuwe zeesluis in Zeebrugge

In opdracht van de Vlaamse Overheid, Afdeling Maritieme Toegang, onderzocht Arcadis zes alternatieven, met in totaal 10 varianten voor de inplanting van een nieuwe zeesluis, en vergeleek deze met een scenario waarin geen tweede sluis werd gebouwd. Het onderzoek was tweeledig en gebeurde op strategisch niveau, waarbij de focus lag op die elementen waarbij duidelijke verschillen verwacht worden tussen de alternatieven:
 
  • Strategische milieubeoordeling, zijnde een onderzoek naar de milieueffecten van elk alternatief op mens, bodem, water, geluid en trillingen, landschap, bouwkundig erfgoed, mobiliteit, biodiversiteit, lucht en klimaat.
  • Strategische maatschappelijke kosten-batenanalyse, waarbij de kosten en baten van elk alternatief met elkaar worden vergeleken. Het gaat om enerzijds kosten voor grondverzet, aankoop en onteigening, sanering aanleg infrastructuur en anderzijds baten zoals kortere wachttijden, hogere inkomsten door haventaxen, een alternatieve toegang bij het uitvallen van een bestaande sluis.
Op basis van de resultaten van het onderzoek, heeft de Vlaamse Regering in een voorontwerp gekozen voor het alternatief waarbij de nieuwe sluis gebouwd wordt op de huidige locatie van de Visartsluis. De Nx, de nieuwe verbindingsweg voor het zwaar transportverkeer binnen de haven die de lokale wegen en woonkernen veiliger en leefbaarder moet maken, krijgt in dit alternatief een tunnel ter hoogte van de site. Het definitieve voorkeursbesluit wordt eind 2018 genomen.

Vragen over dit project

Mieke Deconinck

Projectcoordinator Environmental Impact Study Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.