• Services: Milieuplanning en milieuvergunningen
  • Sectoren: Natuurlijke rijkdommen, Government and Municipalities

Groene energie ook groen voor biodiversiteit? EU brengt rapport uit

Brussel - Wat is de impact van windmolens en andere hernieuwbare energiebronnen op vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en hun leefomgeving? In 2011 gaf de Europese Commissie al richtlijnen uit over windenergie en hoe om te gaan met Natura 2000, het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Ondertussen is het beleid en de wetgeving rond hernieuwbare energie veranderd en is de technologie sterk geëvolueerd. Daarom liet de Commissie een update onderzoek uitvoeren over de effecten van windenergie, zonne-energie, getijdenenergie, bio-energie en geothermische energie op de biodiversiteit.

Effecten

op de biodiversiteit

Richtlijnen

voor hernieuwbare energie

Impactonderzoek

In een tweejarig contract werden de huidige richtlijnen geactualiseerd en werd een toolkit ontwikkeld om gevoeligheidskaarten op te stellen. Arcadis werd door de Europese Commissie aangesteld om het project te leiden, ondersteund door verschillende onderaannemers zoals Birdlife International. 

Het project was tweeledig:

  1. Talrijke interviews en uitgebreide deskresearch. Deze geven lidstaten inzicht en aanbevelingen op gebied van planning en vergunningen voor hernieuwbare energiebronnen. In het bijzonder met betrekking tot Natura 2000. 
  2. Een state-of-the-art overzicht. Hierin wordt alle kennis over de effecten van hernieuwbare energiebronnen verzameld, alsook beschikbare mitigerende maatregelen op Natura 2000 soorten en habitats. De belangrijkste doelgroepen zijn vogels, vleermuizen en zeezoogdieren. 

Johan Lammerant, Lead Natural Capital and Biodiversity Expert: “Met dit project voor de Europese Commissie combineerden we onze diepgaande kennis op gebied van hernieuwbare energie met onze uitvoerige expertise in biodiversiteitseffectrapportage.”

Enkele resultaten
Habitatversnippering, verstoring en verdringing zijn vaak voorkomende gevolgen van windmolens voor de biodiversiteit aan land. Op zee kan vooral het onderwatergeluid bij constructie van windturbines voor problemen zorgen bij zeezoogdieren. De verwachte toename van offshore windmolenparken kunnen daarnaast ook nadelig zijn voor zeevogels. 

Mogelijke oplossingen liggen in het kiezen van een goede locatie en in het nemen van allerlei operationele maatregelen. Bijvoorbeeld activiteiten tijdens ecologisch gevoelige perioden vermijden, beperken of faseren (winterslaap, paartijd …), turbines stilzetten wanneer trekvogels naderen op turbinehoogte en toegangswegen die geen functie meer hebben opnieuw laten verwilderen. Eventueel met extra barrières om menselijke toegang te belemmeren. 

Lees het volledige rapport over de effecten van windturbines

Kennisdeling
De resultaten van dit project werden opgenomen in verschillende rapporten en werden door Arcadis toegelicht tijdens workshops in 13 verschillende lidstaten. 

Drie kernpunten:

  • Strategische planningsbenadering, verzameling van basisgegevens en monitoring maakt cumulatieve effectbeoordelingen doeltreffender.
  • Vroegtijdige en continue raadpleging en betrokkenheid van belanghebbenden zijn goede praktijken.
  • Monitoring en adaptief beheer zijn essentieel om de bescherming van habitats en soorten te waarborgen.
Lees hier alle rapporten over de effecten van hernieuwbare energie op onze biodiversiteit

Resultaten

Effecten

op de biodiversiteit

Richtlijnen

voor hernieuwbare energie

13 workshops

aan lidstaten

Vragen over dit project

Johan Lammerant

Expert biodiversiteit & natuurlijk kapitaal +32 495 587 563 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.