Milieueffectenrapportage zonder zorgen: 3 tips

Door Natalie Bakx, MER-deskundige bij Arcadis

Een milieueffectenrapport of MER wordt traditioneel gezien als een hindernis in projecten. Het zou zorgen voor vertragingen, protest tegen het project, of wijzigingen. Dat is de klassieke perceptie. Het kan ook anders, met deze 3 tips van Arcadis:

1.    Ga bij aanvang na of het project MER-plichtig is


Arcadis ziet veel offertevragen voor bouw- of infrastructuurprojecten waarbij nog geen sprake is van een MER. De opdrachtgever weet in de meeste gevallen nog niet of er een MER zal moeten worden opgemaakt.
Vaak blijkt dit verderop in het traject wel het geval te zijn. Heel wat keuzes zijn op dat moment echter al gemaakt, zonder rekening te houden met de milieueffecten. Hierdoor valt het MER minder gunstig uit, en kan het project in het gedrang komen.
De oplossing is eenvoudig: laat een MER-deskundige het project bij aanvang screenen op MER-plicht en samen met u een optimaal MER-traject uitstippelen.

2.    Betrek de MER-expert bij keuzes in het project

Een MER-deskundige betrekken in het verdere projectverloop helpt de omgevingsfactoren in de projectontwikkeling in het oog te houden. Deze expert zal de impact van ontwerpkeuzes op de milieubeoordeling van het project kunnen inschatten en maatregelen kunnen voorstellen die in het project kunnen worden geïntegreerd om effecten te vermijden of milderen. Deze samenwerking tussen MER-deskundige en ontwerper wordt ook “evaluerend ontwerpen” genoemd. Het resultaat is een duurzamer project. Een goede zaak dus voor ieder van ons.

3.    Betrek overheid en bevolking


Het volwaardige MER-traject kent de publieke inspraak en adviesronde. Tijdens dit stadium kunnen burgers hun opmerkingen en aandachtspunten bij de aanpak van het milieuonderzoek doorgeven aan de beoordelende autoriteit en geven verschillende instanties hun advies.
Het is raadzaam om alle betrokkenen (bevoegde overheid, adviserende instanties, omwonenden van een ontwikkeling, …) al in een vroeg stadium te informeren en te betrekken bij je project. Hierdoor kan worden ingespeeld op lokale gevoeligheden, die anders pas in een later stadium aan het licht zouden komen.
Arcadis verkent het liefst zo vroeg mogelijk het terrein: we gaan bij aanvang het standpunt van de bevoegde overheid na en organiseren extra bilateraal overleg waar nodig.


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.