Havens als knooppunten in de circulaire economie

Circulaire economie is een opkomend economisch model dat de focus legt op technieken én businessmodellen om materialen en resources zo lang mogelijk, en idealiter eeuwig, in gesloten cycli te houden van verlengd gebruik, hergebruik en recyclage. Sleutelcomponenten van circulaire economie zijn industriële symbiose, deeleconomie, product-dienst combinaties, nauwe producent-consument relaties, nabijheidseconomie, hergebruik en recyclage, urban mining, detoxificatie van hergebruikscycli en duurzame consumptie en productie. Tegengesteld aan circulaire economie zijn geprogrammeerde veroudering, downcycling, legacy substances of verlies van toegevoegde waarde.

Havens als knooppunten in de circulaire economie

Industriële symbiose kent vele vormen.

Havens en haventerreinen zijn bij uitstek een hoogdynamische zone waar bedrijven uit verschillende sectoren nauw met elkaar samenwerken. De verscheidenheid aan activiteiten is een troefkaart binnen het verhaal van industriële symbiose. Reststoffen voor het ene bedrijf kunnen in dank worden aangenomen als grondstoffen voor het andere. Rechtstreekse, peer-to-peer uitwisselingen tussen bedrijven die er samen het nut van inzien. Dit lukt het beste als de bedrijven, via een havengemeenschap, al samenwerken en indien het bedrijventerrein voldoende groot en gevarieerd is. Innovatie door industriële symbiose hoeft trouwens niet beperkt te blijven tot afvalstoffen of materialen uitwisselen, ook andere utilities komen misschien zelf nog meer in aanmerking: uitwisselen van stoom, van energie, van warmte, van alle gradaties van grijs water in alle types samenstelling en temperatuur. Ook het delen van ruimte als stockageplaats, als parking, voor ondersteunende diensten zoals gemeenschappelijke afvalinzameling of waterzuivering valt onder de noemer van industriële symbiose Daarnaast zijn havens ook concentratiezones voor de afvalverwerkende industrie. Niet zonder reden heeft de federatie van afvalverwerkende bedrijven zich herdoopt van Febem naar Go4Circle. De afvalsector, en dus ook de havengemeenschap waarbinnen dit zich afspeelt, neemt het voortouw in de circulaire economie omdat ze over de benodigde expertise beschikt. Ze zorgt dat materialen in afvalstoffen een tweede, derde of tiende leven krijgen.  De sector zuivert de hergebruikscycli van materialen van contaminanten of ‘legacy substances’ via de finale verwerking en verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen.

Arcadis werkt reeds vele jaren samen met verschillende havenbedrijven in België. Onze experten hebben diepgaande kennis op gebied van technologie, businessmodellen, marktverkenning, afvalbeleid, logistiek, water, warmte en energie, industriële symbiose, innovatie, grensoverschrijdende afvaltransporten, impactanalyse, vergunningen, strategie en co-creatie over verschillende sectoren heen. dat is net als de havens ook een hub van creativiteit en gevarieerde kennisuitwisseling. Daarom zijn we zo enthousiast over de circulaire economie in al haar facetten. De experten binnen Arcadis leggen hun kennis samen op vlak van technologie, businessmodellen, marktverkenning, afvalbeleid, logistiek, water, warmte en energie, industriële symbiose, innovatie, grensoverschrijdende afvaltransporten, impactanalyse, vergunningen, strategie en co-creatie. Daarnaast hebben we een langjarige track-record van samenwerken met en in de havens. Niet iedere consultant is in staat om het volledige en brede gamma van elementen uit de Circulaire Economie te omvatten en daarnaast ook stevige veldexpertise te bieden. Arcadis is groot en gespecialiseerd genoeg om dat wel te kunnen, en we staan graag tot uw dienst.


Mike van Acoleyen

Projectmanager Environment - Policy Studies +32 (0)472 53 0134 Stel me een vraag