• Certification and business principles

Integrated steering system

Quality, safe and environmentally friendly management of all processes in the company.

 • Kvalita
 • Kvalita je prioritou ve všech fázích provádění jednotlivých odborných činností.
 • Společnost má certifikovaný systém managementu kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001.

Ekologie

 • Environmentální politika společnosti i veškeré její aktivity jsou směřovány tak, aby měly co nejmenší dopad na životní prostředí.
 • Společnost má certifikovaný systém EMS podle normy ČSN EN ISO 14001 - certifikát EMS 

Bezpečnost

 • Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců a klientů společnosti Arcadis Czech Republic s.r.o. je důležitá a neoddělitelná součást všech našich podnikatelských aktivit.
 • Společnost má certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle normy ČSN ISO 45001.
 •  V našich všeobecných obchodních zásadách se zavazujeme poskytnout všem našim zaměstnancům zdravé a bezpečné pracovní prostředí. V tomto směru je naše globální vize a politika ochrany zdraví a bezpečnosti postavena na aktivním přístupu k řízení rizik a chování jednotlivých osob, jenž integruje problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) do naší kultury, našich hodnot a do způsobu naší činnosti. 
 • Náš globální systém řízení BOZP byl navržen tak, aby zajistil standardizaci procesů v oblasti BOZP napříč celou společností, a to při respektování místních kulturních odlišností, očekávání klientů a příslušných předpisů. Náš systém se zaměřuje na proaktivní rozpoznávání nebezpečí a na hodnocení a řízení rizik s cílem předcházet incidentům. Poučení z případných problémů a nejlepší postupy jsou často sdíleny, a to v globálním měřítku. Náš systém vede pracovníky k tomu, aby svou práci vykonávali takovým způsobem, jenž zajistí ochranu jich samých i ostatních osob. Poskytuje jim nástroje pro zavádění zdravých a bezpečných pracovních postupů a umožňuje jim tyto nástroje používat i mimo zaměstnání, aby si s jejich pomocí mohli zachovat zdravý a bezpečný životní styl. 

Integrací systému TRACK do každé činnosti se nepřetržitě snažíme předcházet úrazům a incidentům: 

 • Think (přemýšlej během práce).
 • Recognize (uvědom si nebezpečí).
 • Assess (vyhodnoť rizika).
 • Control (měj nebezpečí pod kontrolou).
 • Keep (udržuj BOZP na prvním místě).

Problematika BOZP je rovněž nedílnou součástí všech řešení, která poskytujeme našim klientům, a je jedním z klíčových hledisek, kterými se společnost Arcadis odlišuje od konkurence. Usilujeme o to, abychom dokázali překonat očekávání našich pracovníků, zákazníků a všech zainteresovaných osob pokud jde o oblast BOZP, a to bez ohledu na stále přísnější standardy týkající se naší činnosti, jež kladou stále větší důraz na neustálé zlepšování, dohled, angažovanost a odpovědnost zaměstnanců. 
Naše kultura BOZP je snadno pochopitelná díky našemu sloganu:
Opravdový závazek; denní úkol: Bezpečnost


Questions about this content

Ing. Zdeněk Trejbal

Head of Commercial Developers & Contract Solutions +420 602 374 297 Ask me a question

Ing. Zdeněk Trejbal

Head of Commercial Developers & Contract Solutions +420 602 374 297 Ask me a question