• Green Services

Certifications

BREEAM, BIU, LEED, LEED EB:OM, EU GreenBuilding, DGNB, SBTool CZ and some other local systems.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Ask me a question

V současnosti se již běžně posuzují budovy z hlediska jejich energetické náročnosti pomocí průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle Vyhl.148/2007 Sb., nebo energetického auditu dle Vyhl.213/2001 Sb., ve kterém se kromě energií hodnotí například i produkce škodlivých látek. Chystaná novela (č. 406/2000 Sb.) přinese i do této oblasti výrazné změny.


Hodnotící systémy Zelených budov, jako

a další, napomáhají uživatelům určit, jakou úroveň ochrany životního prostředí a kvality vlastního vnitřního prostředí stavba dosahuje. Přidělením kreditů za povinné i volitelné konstrukční a technické prvky, které podporují „Zelený design“ v daných kategoriích se určuje úroveň úspěchu, kterým se poté budova může pyšnit.

V České republice jsou nejrozšířenějšími hodnotícími systémy LEED a BREEAM. Oba tyto systémy poskytují velmi detailní postup pro realizaci nových budov, dále pro rozšíření/rekonstrukci stávajících budov a jejich zařízení i pro hodnocení stávajících budov jako takových. Od června roku 2010 můžeme evidovat také český hodnotící systém – SBToolCZ, který si své místo na trhu musí nejdříve vybojovat.

 • certification auditor / assessor services to certify the building with chosen system on level required, while minimising extra hard and soft cost, while maximizing marketability
 • support and help to the whole design team / general contractor team / sub-contractor teams (incl. the support for construction management) during all stages of the certification process
 • turn-key certification“ - providing the whole certification incl. all specialists services in house, incl. the certification documentation for each criteria,
 • as members of GBCI and BRE, we provide for clients closer contact with the certification body and discount on LEED / BRE fees
 • teams across the whole Europe and worldwide, with highly trained accredited professionals and assessors with the skill set ranging from sustainability, MaE, civil engineering and cost consultancy.

Green consultancy services

 • advising on low energy / passive house architecture
 • optimizing energy performance of the buildings and MaE services
 • thermal modelling to assure optimal building design at the early stage
 • thermal-technical audit of the existing building, leading the optimized performance and lower operation costs
 • presentations at universities, Green breakfast for clients, trainings for suppliers, contractors, manufacturers…

Specialists green services

 • dynamic energy building analyses and modeling
 • overseeing of testing and commissioning of M&E services
 • life cycle cost analysis
 • thermo-graphic inspection of building fabrics
 • ecology studies
 • site remediation investigations
 • EIA (Environmental Impact Assessment)
 • studies of renewable sources of energy (LZC)
 • daylighting studies
 • thermal comfort studies
 • Energy Performance Certificate, Energy Audits
 • acoustics studies and measurements

Zelené stavby

Jsou to budovy, které jsou postaveny s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, používají zdroje, jako jsou energie, voda, materiály a půda efektivněji než budovy, které jsou postaveny podle běžných standardů. Takové budovy jsou také šetrnější k životnímu prostředí a zajišťují vnitřní prostředí tak, aby byly obecně zdravější, pohodlné a produktivní.

Zelená výstavba se zabývá celým životním cyklem budovy – začíná výběrem místa, projekcí a výstavbou, pokračuje provozem a údržbou, a končí rekonstrukcí nebo demolicí. To vyžaduje úzkou spolupráci projekčního týmu, architekta a investora s auditorem zabývajícím se hodnocením Zelených budov ve všech fázích projektu.

Mezi hlavní přínosy Zelené výstavby patří:

 • Snížení spotřeby energie a snížené potřeby na údržbu.
 • Zvýšení a udržení tržní hodnoty budovy.
 • Ochrana ekosystémů a jejich lokální rozšíření.
 • Zlepšení zdraví a pohody uživatel.
 • …a v neposlední řadě silný marketingový nástroj.

Před konečným rozhodnutím vydat se Zelenou cestou, je důležité přizvat příslušného profesionála a společně s ním zvolit nejlepší řešení vhodné pro daný projekt. Takové, které nabízí optimální návratnost investic a co nejnižší budoucí provozní náklady

Pokud se v harmonogramu projektu objevuje málo času vyhrazeného pro zařazení prvků udržitelnosti, pak se učiní rozhodnutí často na poslední chvíli a tím pádem i nákladné a ne vždy vhodné. Začít uvažovat o Zelené budově již v době Studie projektu nejen výrazně ušetří vícenáklady, ale i čas a energii.

Certifikace s ARCADIS

Nabízíme certifikaci Zelených budov podle zvoleného certifikačního systému BREEAM, LEED, EU GreenBuilding, DGNB na požadované úrovni.

Náš tým poskytuje dle potřeby buď pouze služby certifikačního auditora nebo stálou podporu a pomoc projekčnímu týmu po celou dobu certifikace.

Jsme schopni zajistit “certifikace na klíč“ – včetně zpracování energetického modelu, kontrola uvedení do provozu, vypracování grafických a textových podkladů k jednotlivým kritériím.

Udržitelný rozvoj

Klasická definice ze zprávy Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj (tzv. Brundtlandská zpráva) z r. 1987 zní takto: „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích, a aniž by se to dělo na úkor jiných národů.“ Zákon o životním prostředí z 5.12.1991 (17/1992 Sb.) § 6 definuje trvale udržitelný rozvoj jako rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.

Již od osmdesátých let 20. století se řeší energetická náročnost budov, od které se postupně přechází k tzv. Zelené architektuře a k Zeleným budovám. Šetrné a trvale udržitelné budovy by se mohly stát standardem v České republice. Vývoj směřuje k pohledu na budovu jako jeden funkční celek, který bude poskytovat uživatelům zdravé, kvalitní a dlouhodobě funkční vnitřní prostředí. V dlouhodobém časovém horizontu lze očekávat větší důraz na úsporu „umělých“ energií a znovupoužití materiálů, protože nejlepší energie je nespotřebovaná.


Questions about this capability

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Ask me a question
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.