• Certifikace a obchodní principy

Všeobecné obchodní principy a zvláštní protikorupční zásady společnosti Arcadis

Dnešní komplexní obchodní prostředí vyžaduje, abychom pevně začlenili integritu do našich každodenních obchodních praktik. Integrita znamená, že vždy pracujeme podle nejvyšších profesionálních a etických standardů a vytváříme důvěru na základě cti a odpovědnosti. Integrita je naplněním našich vysokých standardů odpovědnosti vůči klientovi, akcionářům, obchodním partnerům a zaměstnancům, veřejnosti, vládě, zákonům a kultuře zemí, ve kterých působíme.

Naši interpretaci etiky podnikání dále definují obecné obchodní zásady Arcadis („AGBP“). AGBP stanovují pokyny pro naše obchodní rozhodnutí a jednání po celém světě na všech úrovních a vztahují se taktéž na firemní akce a na individuální chování všech našich zaměstnanců.

Správa věcí veřejných
Výbor pro dodržování předpisů společnosti se skládá z generálního ředitele a tajemníka společnosti, hlavního úředníka pro lidská práva (člen výkonného vedoucího týmu) a hlavního ředitele pro dodržování předpisů. Na regionální úrovni je funkce Compliance složena z Compliance Officer a Compliance Committee. Každý výbor pro dodržování předpisů zahrnuje úředníka pro dodržování předpisů, jakož i právní a lidské zdroje.

Protikorupční opatření - specifické protikorupční standardy (SACS)
SACS poskytují konkrétní pokyny týkající se darů, pohostinství a plateb třetím stranám. Společnost Arcadis začlenila svůj závazek dodržovat zásadu OSN Global Compact o boji proti korupci odkazováním SACS na obecné obchodní zásady Arcadis (AGBP). Celoročně se v různých regionech konaly cílené protikorupční školení členů vedení a úředníků pro dodržování předpisů.

Protisoutěžní chování
Podporujeme zásady svobodného podnikání a spravedlivé soutěže a dodržujeme platné předpisy. V roce 2017 jsme zavedli globální poradenství v oblasti soutěžního práva a související školicí materiály a materiály ke zvyšování povědomí (kromě již existujícího místního poradenství). To bylo dále začleněno do podnikání v roce 2018.

Řešení dilemat
AGBP nemůže předvídat řadu dilemat, se kterými se můžeme při každodenních operacích setkat. Aktivní politika v této oblasti znamená uznat dilemata a převzít odpovědnost za jejich řešení. Povzbuzujeme zaměstnance, aby diskutovali o obchodních dilematech navzájem a se svým managementem, aby se integrita stala nedílnou součástí naší kultury.

Respekt k místním zákonům a kulturám
Dodržujeme místní zákony a respektujeme kulturu zemí, ve kterých působíme. Podporujeme zásady svobodného podnikání a férové konkurence a dbáme na dodržování příslušných zákonů a předpisů. Naše legitimní obchodní zájmy rozvíjíme, obhajujeme a podporujeme s ohledem na příslušné zákony a zájmy společnosti, v níž působíme.

Hodnota pro zákazníky
Jsme svým klientům spolehlivým partnerem a naším cílem je poskytovat služby tak, abychom neohrožovali zájmy lidské společnosti, našich zaměstnanců či akcionářů. Své služby nabízíme za podmínek, které nemají nepříznivý dopad na náš nezávislý odborný úsudek, přičemž jejich cílem je vytvořit optimální hodnotu pro naše klienty. Zaměřujeme se na neustálé zlepšování našich služeb prostřednictvím investic do naší báze znalostí a do rozvoje kompetencí našich zaměstnanců. Jsme ve vztahu k našim klientům transparentní pokud jde o konflikty zájmů, které by v průběhu realizace našich služeb mohly nastat. 

Přístup odpovědného zaměstnavatele
Našich zaměstnanců si ceníme jako klíčového zdroje. Podporujeme angažovanost zaměstnanců a prostřednictvím komplexních postupů a iniciativ jim pomáháme při jejich osobním rozvoji. Každý zaměstnanec společnosti Arcadis má rovnocennou příležitost dosáhnout osobního uznání, postupu, kariérního rozvoje a odměn, a to bez ohledu na jeho zázemí nebo přesvědčení. Stejnými pravidly se řídí nábor nových pracovníků. Společnost netoleruje žádné formy diskriminace nebo obtěžování. Usilujeme o to, aby při všech našich činnostech kdekoliv na světě byla plně respektována základní lidská práva.

Sledování a odpovědnost
Požadujeme, aby se všichni naši lidé přihlásili a dodržovali AGBP. Kromě toho každý druhý rok zaměstnanci Arcadis absolvují online školení zaměřené na zvýšení povědomí o našich AGBP a hodnotách. Toto školení se konkrétně zaměřuje na problémy, jako je korupce, tajná dohoda, úplatkářství a další rizika, kterým mohou být naši zaměstnanci vystaveni. Byl naposledy uveden na trh v říjnu 2018. V návaznosti na výsledek strategického přezkumu CallisonRTKL a v očekávání přizpůsobených hodnot a obecných obchodních zásad pro CallisonRTKL byli naši lidé CallisonRTKL vyzváni, aby se místo protikorupčního výcvikového modulu CallisonRTKL zúčastnili letos online školení AGBP. V roce 2018 absolvovalo celkem 98% všech zaměstnanců školení AGBP nebo modul boje proti korupci. Další kolo školení o integritě pro všechny naše zaměstnance se bude konat v roce 2020. Společnost Arcadis taktéž čtvrtletně sleduje dodržování AGBP ve všech provozních společnostech. Vedení provozujících společností potvrzuje shodu prostřednictvím každoročního Dokumentu o zastoupení. Společnost Arcadis nebude činit zaměstnance odpovědnými za jakékoli ztráty podnikání vyplývající z dodržování AGBP.

Integrita jako klíčová hodnota 
Naším cílem je podnikat čestným a transparentním způsobem. Náš závazek zajištění integrity je rozhodující pro způsob, jakým vedeme naši podnikatelskou činnost a jak přistupujeme k našim pracovníkům. Arcadis má postup hlášení, který zahrnuje anonymní globální telefonní linku Integrity spravovanou třetí stranou. Nástroje pro podávání zpráv jsou našim zaměstnancům k dispozici 24 hodin / 7 dní v týdnu. Hlášení o možném nebo podezřelém pochybení může být učiněno v rodných jazycích.

V roce 2019 bylo Výboru pro dodržování předpisů společnosti Arcadis nahlášeno celkem 77 údajných porušení nebo téměř zmeškání obecných obchodních zásad společnosti Arcadis, z nichž všechna byla vyšetřována nebo jim byla poskytnuta doporučení (2018: 77).

Během roku bylo stále vyšetřováno 24 doporučení z roku 2019. Kategorie s nejvíce hlášenými problémy byla nevhodné chování (související se zaměstnáním). Porušení AGBP může vést k sankcím až do a včetně propuštění. V celé společnosti jsme měli sedm propuštění z důvodů souvisejících s porušením obecných obchodních zásad.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Jitka Machalkova

HR Manager +420702291058 Zeptejte se mě

Jitka Machalkova

HR Manager +420702291058 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.