• Zelené služby

WELL BUILDING STANDARD™

WELL certifikace™ pro nové i stávající budovy a interiéry je novým nástrojem, jak měřit a hodnotit parametry vnitřního prostředí ovlivňující zdraví a pohodu uživatelů.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě

Současný rostoucí zájem developerů o tzv. certifikace pro šetrné budovy (někdy se také hovoří o Zelených budovách s certifikátem LEED či BREEAM) s sebou přináší nové výzvy pro navrhování a provozování všech typů budov – administrativních, komerčních center, průmyslových závodů, nebo rezidenčních objektů. Aby mohla být budova označena jako šetrná, musí respektovat základní podstatu trvalé udržitelnosti; jinými slovy by taková budova měla být například umístěna na takovém místě, aby podpořila snadnou dostupnost jejím uživatelům jinak než pomocí osobních automobilů, musí ke svému provozu hospodárně používat vodu a energii. Velký důraz se klade na použití recyklovaných či místních materiálů nebo výrobků a v neposlední řadě musí budova svým uživatelům poskytovat také příjemné prostředí.

Hodnotící systém WELL je založen na implementaci několika základních faktorů s významným vlivem na životní pohodu samotného uživatele, které po dlouhou dobu zkoumali odborníci v USA pod záštitou International WELL Building Institute™ (IWBI™ ). WELL certifikace by měla garantovat příjemné pracovní prostředí mimo jiné i proto, že zisk tohoto certifikátu musí být podložen měřením klíčových parametrů prostředí nezávislou třetí stranou.

WELL certifikace pokrývá 7 základních okruhů:

 • Vzduch (29 kreditů) – optimalizace a kvalita vnitřního ovzduší; strategie pro prevenci a eliminaci znečištění vzduchu při provozu.
 • Voda (8 kreditů) – optimalizace kvality vody a zároveň zajištění její dostupnosti; strategie pro filtraci a čištění vody.
 • Výživa (15 kreditů) – podpora zdravého stravování; porozumění nutričním hodnotám.
 • Světlo (11 kreditů) – harmonie cirkadiánního rytmu (biorytmus popisující kolísání úrovně aktivity a bdělosti přibližně s 24-hodinovou periodou), úroveň osvětlení s důrazem na přirozené denní světlo; umístění oken a možnost ovládání stínění.
 • Fitness (8 kreditů) – zvýšení pohybové aktivity.
 • Komfort (11 kreditů) – eliminace rušivých elementů; produktivní a zároveň uklidňující prostředí; tepelná a akustická pohoda.
 • Mysl (19 kreditů) – podpora mentálního a emocionálního zdraví.

Každý ze sedmi okruhů se dělí na kredity, které jsou buď povinné, nebo volitelné. Pro získání certifikátu musí být všechny povinné části splněny. Vyšší úroveň certifikace bude udělena pouze budovám, které získají určitý počet volitelných kreditů v rámci jednotlivých okruhů. Pro zachování platného certifikátu je nutná recertifikace každé 3 roky.

Certifikace kancelářských budov

WELL Building Standard™ je možno použít pro novou (New Construction) nebo stávající budovu (Existing Building), kterou používá vlastník budovy alespoň z 90 % jejích plochy. V jiném případě lze budovu certifikovat v rozsahu Core & Shell, což zhruba odpovídá používání v poměru 25 % vlastník / 75 % nájemci. Dále je možné certifikovat nájemní vestavbu, a to jak pro nové (New Interiors), tak stávající interiéry (Existing Interiors).

Certifikace ostatních druhů budov

Pro certifikaci nekancelářských budov se používají tzv. pilotní programy, ve kterých jsou možné drobné změny a úpravy oproti WELL Building Standard™. V některých případech je možné nebo dokonce povinné pilotní programy kombinovat.

 • Retail – místa, kde zákazníci mohou vidět a nakoupit zboží
 • Rezidenční – samostatně stojící budovy, ve kterých je alespoň pět domácností
 • Vzdělávací – budovy, ve kterých se poskytuje vzdělání studentům jakéhokoliv věku
 • Restaurace – místa, kde zákazníci nakupují a zároveň konzumují jídlo (nezahrnuje kuchyně, ve kterých se jídlo připravuje)
 • Komerční kuchyně – místa, kde kuchaři připravují pokrmy pro ostatní uživatele budovy (tento pilotní program musí být vždy kombinován s jiným pilotním programem, např.: Restaurace)

Postupným uplatňováním pilotních programů přispívá k budoucímu vývoji specifických standardu pro tyto druhy budov.

WELL certifikované budovy nebo nájemní prostory zajistí měřitelný dopad na zdraví, pohodu a radost uživatelů. Mimo jiné zaručí i vyšší výkonost lidí na pracovištích a přispěje k prosperitě napříč celou společností. Přidá-li se k tomu i certifikace šetrných budov LEED nebo BREEAM, vznikne velmi hodnotný koncept pro zajištění trvalé udržitelnosti v budovách.

Počet certifikovaných fit-outů (New and Existing Interiors)

1             Australia, Brazílie, Kanada, Španělsko,  Velká Británie

2             Čína

11          USA

143        zaregistrovaných projektů na celém světě (0 v ČR)

Počet certifikovaných budov Core & Shell

1             Francie, USA, Kanada

7             před-certifikovaných v Číně

109        zaregistrovaných projektů na celém světě (1 v ČR, Vinohradská, 3400 m2, 10/2016)

Počet certifikovaných nových budov (New construction)

0             certifikovaných na světě

36          zaregistrovaných projektů na celém světě (25 v USA, 3 v Nizozemsku, 1 ve Francii a Španělsku, 0 v ČR)

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě