• Zelené služby

Certifikace

V současnosti se již běžně posuzují budovy z hlediska jejich energetické náročnosti pomocí průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle Vyhl.148/2007 Sb., nebo energetického auditu dle Vyhl.213/2001 Sb., ve kterém se kromě energií hodnotí například i produkce škodlivých látek. Chystaná novela (č. 406/2000 Sb.) přinese i do této oblasti výrazné změny.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě

V současnosti se již běžně posuzují budovy z hlediska jejich energetické náročnosti pomocí průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle Vyhl.148/2007 Sb., nebo energetického auditu dle Vyhl.213/2001 Sb., ve kterém se kromě energií hodnotí například i produkce škodlivých látek. Chystaná novela (č. 406/2000 Sb.) přinese i do této oblasti výrazné změny.


Hodnotící systémy Zelených budov, jako

a další, napomáhají uživatelům určit, jakou úroveň ochrany životního prostředí a kvality vlastního vnitřního prostředí stavba dosahuje. Přidělením kreditů za povinné i volitelné konstrukční a technické prvky, které podporují „Zelený design“ v daných kategoriích se určuje úroveň úspěchu, kterým se poté budova může pyšnit.

V České republice jsou nejrozšířenějšími hodnotícími systémy LEED a BREEAM. Oba tyto systémy poskytují velmi detailní postup pro realizaci nových budov, dále pro rozšíření/rekonstrukci stávajících budov a jejich zařízení i pro hodnocení stávajících budov jako takových. Od června roku 2010 můžeme evidovat také český hodnotící systém – SBToolCZ, který si své místo na trhu musí nejdříve vybojovat.

Zelené stavby

Jsou to budovy, které jsou postaveny s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, používají zdroje, jako jsou energie, voda, materiály a půda efektivněji než budovy, které jsou postaveny podle běžných standardů. Takové budovy jsou také šetrnější k životnímu prostředí a zajišťují vnitřní prostředí tak, aby byly obecně zdravější, pohodlné a produktivní.

Zelená výstavba se zabývá celým životním cyklem budovy – začíná výběrem místa, projekcí a výstavbou, pokračuje provozem a údržbou, a končí rekonstrukcí nebo demolicí. To vyžaduje úzkou spolupráci projekčního týmu, architekta a investora s auditorem zabývajícím se hodnocením Zelených budov ve všech fázích projektu.

Mezi hlavní přínosy Zelené výstavby patří:

  • Snížení spotřeby energie a snížené potřeby na údržbu.
  • Zvýšení a udržení tržní hodnoty budovy.
  • Ochrana ekosystémů a jejich lokální rozšíření.
  • Zlepšení zdraví a pohody uživatel.
  • …a v neposlední řadě silný marketingový nástroj.

Před konečným rozhodnutím vydat se Zelenou cestou, je důležité přizvat příslušného profesionála a společně s ním zvolit nejlepší řešení vhodné pro daný projekt. Takové, které nabízí optimální návratnost investic a co nejnižší budoucí provozní náklady

Pokud se v harmonogramu projektu objevuje málo času vyhrazeného pro zařazení prvků udržitelnosti, pak se učiní rozhodnutí často na poslední chvíli a tím pádem i nákladné a ne vždy vhodné. Začít uvažovat o Zelené budově již v době Studie projektu nejen výrazně ušetří vícenáklady, ale i čas a energii.

Certifikace s ARCADIS

Nabízíme certifikaci Zelených budov podle zvoleného certifikačního systému BREEAM, LEED, EU GreenBuilding, DGNB na požadované úrovni.

Náš tým poskytuje dle potřeby buď pouze služby certifikačního auditora nebo stálou podporu a pomoc projekčnímu týmu po celou dobu certifikace.

Jsme schopni zajistit “certifikace na klíč“ – včetně zpracování energetického modelu, kontrola uvedení do provozu, vypracování grafických a textových podkladů k jednotlivým kritériím.

Udržitelný rozvoj

Klasická definice ze zprávy Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj (tzv. Brundtlandská zpráva) z r. 1987 zní takto: „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích, a aniž by se to dělo na úkor jiných národů.“ Zákon o životním prostředí z 5.12.1991 (17/1992 Sb.) § 6 definuje trvale udržitelný rozvoj jako rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.

Již od osmdesátých let 20. století se řeší energetická náročnost budov, od které se postupně přechází k tzv. Zelené architektuře a k Zeleným budovám. Šetrné a trvale udržitelné budovy by se mohly stát standardem v České republice. Vývoj směřuje k pohledu na budovu jako jeden funkční celek, který bude poskytovat uživatelům zdravé, kvalitní a dlouhodobě funkční vnitřní prostředí. V dlouhodobém časovém horizontu lze očekávat větší důraz na úsporu „umělých“ energií a znovupoužití materiálů, protože nejlepší energie je nespotřebovaná.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.