• Zelené služby

Certifikace

V současnosti se již běžně posuzují budovy z hlediska jejich energetické náročnosti pomocí průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle Vyhl.148/2007 Sb., nebo energetického auditu dle Vyhl.213/2001 Sb., ve kterém se kromě energií hodnotí například i produkce škodlivých látek. Chystaná novela (č. 406/2000 Sb.) přinese i do této oblasti výrazné změny.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě

V současnosti se již běžně posuzují budovy z hlediska jejich energetické náročnosti pomocí průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle Vyhl.148/2007 Sb., nebo energetického auditu dle Vyhl.213/2001 Sb., ve kterém se kromě energií hodnotí například i produkce škodlivých látek. Chystaná novela (č. 406/2000 Sb.) přinese i do této oblasti výrazné změny.


Hodnotící systémy Zelených budov, jako

a další, napomáhají uživatelům určit, jakou úroveň ochrany životního prostředí a kvality vlastního vnitřního prostředí stavba dosahuje. Přidělením kreditů za povinné i volitelné konstrukční a technické prvky, které podporují „Zelený design“ v daných kategoriích se určuje úroveň úspěchu, kterým se poté budova může pyšnit.

V České republice jsou nejrozšířenějšími hodnotícími systémy LEED a BREEAM. Oba tyto systémy poskytují velmi detailní postup pro realizaci nových budov, dále pro rozšíření/rekonstrukci stávajících budov a jejich zařízení i pro hodnocení stávajících budov jako takových. Od června roku 2010 můžeme evidovat také český hodnotící systém – SBToolCZ, který si své místo na trhu musí nejdříve vybojovat.

Zelené stavby

Jsou to budovy, které jsou postaveny s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, používají zdroje, jako jsou energie, voda, materiály a půda efektivněji než budovy, které jsou postaveny podle běžných standardů. Takové budovy jsou také šetrnější k životnímu prostředí a zajišťují vnitřní prostředí tak, aby byly obecně zdravější, pohodlné a produktivní.

Zelená výstavba se zabývá celým životním cyklem budovy – začíná výběrem místa, projekcí a výstavbou, pokračuje provozem a údržbou, a končí rekonstrukcí nebo demolicí. To vyžaduje úzkou spolupráci projekčního týmu, architekta a investora s auditorem zabývajícím se hodnocením Zelených budov ve všech fázích projektu.

Mezi hlavní přínosy Zelené výstavby patří:

  • Snížení spotřeby energie a snížené potřeby na údržbu.
  • Zvýšení a udržení tržní hodnoty budovy.
  • Ochrana ekosystémů a jejich lokální rozšíření.
  • Zlepšení zdraví a pohody uživatel.
  • …a v neposlední řadě silný marketingový nástroj.

Před konečným rozhodnutím vydat se Zelenou cestou, je důležité přizvat příslušného profesionála a společně s ním zvolit nejlepší řešení vhodné pro daný projekt. Takové, které nabízí optimální návratnost investic a co nejnižší budoucí provozní náklady

Pokud se v harmonogramu projektu objevuje málo času vyhrazeného pro zařazení prvků udržitelnosti, pak se učiní rozhodnutí často na poslední chvíli a tím pádem i nákladné a ne vždy vhodné. Začít uvažovat o Zelené budově již v době Studie projektu nejen výrazně ušetří vícenáklady, ale i čas a energii.

Certifikace s ARCADIS

Nabízíme certifikaci Zelených budov podle zvoleného certifikačního systému BREEAM, LEED, EU GreenBuilding, DGNB na požadované úrovni.

Náš tým poskytuje dle potřeby buď pouze služby certifikačního auditora nebo stálou podporu a pomoc projekčnímu týmu po celou dobu certifikace.

Jsme schopni zajistit “certifikace na klíč“ – včetně zpracování energetického modelu, kontrola uvedení do provozu, vypracování grafických a textových podkladů k jednotlivým kritériím.

Udržitelný rozvoj

Klasická definice ze zprávy Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj (tzv. Brundtlandská zpráva) z r. 1987 zní takto: „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích, a aniž by se to dělo na úkor jiných národů.“ Zákon o životním prostředí z 5.12.1991 (17/1992 Sb.) § 6 definuje trvale udržitelný rozvoj jako rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.

Již od osmdesátých let 20. století se řeší energetická náročnost budov, od které se postupně přechází k tzv. Zelené architektuře a k Zeleným budovám. Šetrné a trvale udržitelné budovy by se mohly stát standardem v České republice. Vývoj směřuje k pohledu na budovu jako jeden funkční celek, který bude poskytovat uživatelům zdravé, kvalitní a dlouhodobě funkční vnitřní prostředí. V dlouhodobém časovém horizontu lze očekávat větší důraz na úsporu „umělých“ energií a znovupoužití materiálů, protože nejlepší energie je nespotřebovaná.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě