• Finanční instituce

Bankovní monitoring

V případě, že klient hodlá k financování projektu použít bankovního úvěru, jsme schopni vykonávat službu bankovního monitoringu. Přesný rozsah těchto služeb je většinou definován v úvěrové smlouvě mezi klientem a financující bankou, standardní rozsah je popsán níže.

Ing. Jan Podzimek

Head of Financial Institutions +420 607 170 521 Zeptejte se mě

Obdobný rozsah činností jako je vyžadován financující bankou, je v rámci projektového monitoringu v zásadě možné realizovat i pro ostatní subjekty (investiční fond, budoucí provozovatel, nový majitel atd.)


Úvodní zpráva

 - Popisuje a analyzuje výchozí stav projektu, obsahuje zejména:

 • revize a komentář k projektové dokumentaci, především s ohledem na vznik možných rizik během stavby nebo po jejím dokončení včetně doporučení, jak tato rizika eliminovat
 • stručný technický popis projektu
 • analýza smluvního zajištění projektu (smlouvy o dílo, záruky atd.)
 • analýza legislativního zajištění projektu (povolení, stanoviska úřadů, atd.)
 • rozbor garance a pojištění
 • rekapitulace nákladů a jejich porovnání s obdobnými projekty, oddělená analýza „hard“ a „soft“ nákladů, upozornění na rizika překročení uvedených nákladů
 • organizační zajištění projektu – analýza struktury projektu, vedoucího týmu, rozdělení odpovědností atd.
 • analýza Plánu na kontrolu kvality, vzorkování, metody technické supervize atd.
 • kontrola programu výstavby, harmonogramů, analýza proveditelnosti projektu v rámci dané technické dokumentace
 • analýza postupu prací, dodržování harmonogramů, aktuální prostavěnost vyjádřená v procentech
 • kontrola skutečných výměr objektu, jejich porovnání s projektovou dokumentací


Měsíční zpráva

 - Popisuje vývoj projektu v daném měsíci, obsahuje zejména:

 • popis možných rizik (např. překročení smluvní ceny, zpoždění  realizace atd.) a jejich cenových dopadů
 • popis aktuálního průběhu stavby, postup prací vůči schválenému harmonogramu
 • potvrzuje prostavěnost a tedy oprávněnost čerpání finančních prostředků v rámci daného projektu
 • kontrola kvality prací a materiálů včetně jejich souladu s platnou projektovou dokumentací, stavebními povoleními a ostatními právními předpisy
 • kontrola staveniště a všech objektů na staveništi a posouzení, zda jsou v souladu s platnými právními předpisy a normami
 • kontrola dodržování BOZP
 • uvedení jakýchkoliv odchylek či změn oproti smluvnímu rozpočtu, cash-flow, stavebnímu programu a identifikace jejich případných dopadů
 • přehled fakturací a jejich schválení s ohledem na skutečnou prostavěnnost, oddělená analýza „hard“ a „soft“ nákladů, upozornění na rizika překročení schválených nákladů


Finální zpráva

 - Rekapituluje předchozí historii projektu a obsahuje zejména:

 • aktuální popis dokončeného objektu, jeho stav, podmínky uvedení do provozu (včetně informací o nájemcích)
 • analýza úplnosti a korektnosti všech nutných certifikátů a povolení dokončeného projektu
 • kontrola vydání všech povolení a kolaudačních rozhodnutí nutných pro dokončení projektu a jeho uvedení do provozu
 • kontrola finančních závazků a jejich plnění vůči generálnímu dodavateli či přímým, nominovaným subdodavatelům stavby
 • potvrzení celkové prostavěnosti a tedy oprávnění k čerpání konečné částky v rámci daného projektu
 • kontrola úplnosti a správnosti dokumentace skutečného provedení včetně dokladové části (manuály, servisní smlouvy, návody na obsluhu, provozní řády atd.) 
 • kontrola předávacích protokolů, komentář k případným uvedeným podmínkám
 • kontrola soupisů vad a nedodělků, revize jejich odstraňováníMáte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Jan Podzimek

Head of Financial Institutions +420 607 170 521 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.