Podmínky použití

Tyto podmínky použití, včetně Oznámení o ochraně osobních údajůProhlášení o souborech cookie, upravují používání webových stránek a aplikací společnosti Arcadis. Mohou být pozměněny zveřejněním upravených verzí. Kvůli možným změnám je doporučujeme pravidelně číst.


Platnost


Tyto podmínky použití se vztahují na všechny návštěvy a veškeré používání těchto webových stránek společnosti Arcadis N.V. nebo jejích přidružených společností („Arcadis“), jakož i na veškeré informace, doporučení nebo služby, poskytnuté prostřednictvím webu www.arcadis.com nebo aplikací Arcadis („informace“). Používáním webových stránek a aplikací souhlasíte s platností těchto podmínek.


Omezení odpovědnosti


Přestože se společnost Arcadis snaží zahrnout přesné a aktuální informace, neposkytujeme žádná vyjádření ani záruky ohledně přesnosti ani úplnosti informací, výslovné ani odvozené, a zříkáme se jakékoli odpovědnosti za používání této stránky nebo jakékoli stránky s ní spojené. Informace obsažené na těchto webových stránkách jsou uvedeny pouze pro obecné účely a nepředstavují doporučení. Společnost Arcadis ani žádná jiná strana podílející se na vytváření, výrobě nebo dodávce webových stránek, aplikací nebo jakýchkoli webových stránek s tímto webem spojených, nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z vašeho přístupu k těmto webovým stránkám nebo jakýmkoli webovým stránkám s tímto webem spojených, jejich používání nebo nemožnosti je používat, případně z jakýchkoli chyb či opomenutí v jejich obsahu.


Společnost Arcadis dále neodpovídá za škody způsobené používáním elektronických komunikačních prostředků, zejména škod způsobených zachycením nebo manipulací elektronických komunikací třetími stranami nebo počítačovými programy používanými pro elektronickou komunikaci a přenos virů.


Duševní vlastnictví


Není-li uvedeno jinak, jsou veškerá práva duševního vlastnictví k webovým stránkám a informacím ve vlastnictví společnosti Arcadis.


Povoleno je číst informace a obsah webových stránek a aplikací a kopírovat je pro osobní použití, například tiskem nebo ukládáním. Jakékoli jiné použití webových stránek nebo informací, například ukládání nebo reprodukce (části) webových stránek Arcadis na jakýchkoli externích internetových stránkách, povoleno není. Z materiálu zkopírovaného nebo vytištěného z webových stránek nesmíte odstranit žádná autorská práva, ochranné známky ani jiná upozornění na duševní vlastnictví obsažená v původním materiálu.


Nejedná se o nabídku ani žádost


Tyto informace nepředstavují nabídku ani vyžádání zakoupení cenných papírů společnosti Arcadis nebo nakládání, obchodování či jinou transakci s nimi. Investoři při investičních rozhodnutích nesmí na tyto informace spoléhat.


Výhledová prohlášení


Prohlášení obsažená na webových stránkách a v aplikacích, která nejsou historickými fakty (včetně jakýchkoli prohlášení týkajících se investičních cílů, jiných plánů a cílů řízení pro budoucí operace nebo ekonomickou výkonnost, nebo souvisejících předpokladů a prognóz) jsou výhledová prohlášení.  Tato prohlášení představuji pouze předpovědi a nikoliv záruky.  Skutečné události nebo výsledky našich operací se mohou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo naznačeny ve výhledových prohlášeních.  Výhledová prohlášení zpravidla obsahují výrazy jako „může“, „bude“, „měl by“, „předpokládá se“, „mohl by“, „zamýšlí“, „plánuje“, „očekává se“, „odhaduje se“, „má se za to, že“, „pokračuje“, „předvídá“, „potenciálně“, nebo záporné výrazy těchto významů, či obdobnou terminologii. Výhledová prohlášení vycházejí z našich očekávání, plánů, odhadů, předpokladů a přesvědčení a zahrnují četná rizika a nejistoty. To vše k datu nebo okamžiku, kdy byly poprvé obsaženy na webu a v aplikacích.  Mezi předpoklady vztahující se k výše uvedenému patří mimo jiné úsudky například o budoucích ekonomických, konkurenčních a tržních podmínkách a budoucích obchodních rozhodnutích, z nichž všechny je obtížné nebo nemožné přesně předvídat a mnohé z nich jsou mimo naši kontrolu.  Přestože se domníváme, že tato očekávání vycházejí z racionálních předpokladů, naše skutečné výsledky a výkon se mohou podstatně lišit od těch, které jsou uvedeny ve výhledových prohlášeních.


Právo a jurisdikce


Tyto podmínky použití, včetně zásad používání souborů cookie a prohlášení o ochraně osobních údajů, se řídí výlučně nizozemským právem. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami použití, včetně zásad používání souborů cookie a prohlášení o ochraně osobních údajů, zejména spory týkající se jejich existence a platnosti, budou rozhodovat příslušné soudy v Amsterdamu.


Odkazy na jiné webové stránky a sociální média


Na webových stránkách a v aplikacích najdete řadu odkazů na jiné webové stránky, včetně webových stránek sociálních médií. Přestože jsou tyto webové stránky a aplikace vybírány pečlivě, neneseme odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím těchto webů a aplikací. Tyto podmínky použití a oznámení o ochraně osobních údajů se proto nevztahují na používání takových webových stránek a aplikací. Pokud se rozhodnete sdílet náš web nebo aplikace prostřednictvím sociálních médií jako LinkedIn, Facebook nebo Twitter, mohou být vaše osobní údaje (jako je vaše jméno a skutečnost, že vás společnost Arcadis zajímá) viditelné také všem návštěvníkům vašich osobních webových stránek na službách LinkedIn, Facebook nebo Twitter. Na používání takových webových stránek sociálních médií se vztahují pouze podmínky těchto webových stránek sociálních médií (včetně zásad ochrany osobních údajů).

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy