20 000

počet analyzovaných připomínek zúčastněných stran

700 km

celková délka vedení HVDC

Právě si prohlíží

The challenge

Celostátní energetická transformace Německa (Energiewende) je ambiciózním přechodem k nízkouhlíkové a bezjaderné ekonomice. Do roku 2050 má země za cíl získávat alespoň 80 % své elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Při decentralizovaných zdrojích obnovitelné energie – větrné energie ze severu a sluneční energie z jihu – však projekt Energiewende vyžaduje odlišnou infrastrukturu, která spolehlivou elektřinu zajistí.

Za řešení pro distribuci zelené elektřiny se považovalo použití vysokonapěťových stejnosměrných napájecích vedení (HVDC). Budou-li však tyto stovky kilometrů dlouhé elektrické superdálnice budovány nad zemí, je pravděpodobné, že budou zasahovat na soukromé pozemky a negativně ovlivňovat místní ekosystémy. Lidé, pro které je tato transformace primárně určena, se proto ocitli před těžkým rozhodnutím: Měli by podpořit projekt, který může narušit jejich bezprostřední okolí, nebo by měli vznést námitky a zpomalit tak energetický přechod země, který mnozí z nich skutečně podporují?

The solution

Ve společném podniku s partnery pro spolupráci poskytla společnost Arcadis jedinečnou kombinaci služeb pro plánování a rozvoj 700 km vedení HVDC nezbytného pro úspěch projektu Energiewende. Naším úkolem bylo definovat postup zajištění podpory veřejnosti prostřednictvím konzultací pro oblast, která pokrývá asi 180 000 km2. Pochopili jsme, že použití „klasického“ přístupu, kdy se projekt vyvine a povolení zajistí ještě před konzultací s veřejností, by mohlo vyvolat spíše větší odpor nežli podporu. Proto jsme celý proces zahájili tím, že jsme nejprve veřejnost informovali o podrobnostech a přínosech projektu. Poté jsme veřejnosti poskytli příležitost k aktivní účasti na diskusích a prostor k vyjádření obav ještě před zahájením jakéhokoli vývoje. Zajistit konzistentní, jasnou a rychlou komunikaci však není tak jednoduché, jak se zdá, a to zejména pokud je třeba komunikovat s desítkami tisíc zúčastněných stran.

Náš tým proto vyvinul softwarové řešení s názvem mapARC, což je veřejná webová stránka projektu napojená na webový geografický informačním systémem (WebGIS). Pomocí této webové stránky mohou uživatelé připojení k internetu kontrolovat data projektu na platformě GIS a klást otázky, na které může společnost Arcadis buď přímo odpovědět, nebo je směrovat na klienta a partnery projektu. Aby se zvýšila informovanost a zabránilo se duplicitě, mohou si návštěvníci portálu GIS prohlédnout anonymizované otázky ostatních uživatelů. Webová stránka mapARC nám umožnila efektivně spravovat 20 000 připomínek a požadavků zúčastněných stran a integrovat do fáze vývoje 7 000 komentářů relevantních pro plánování.

The impact

Přijetím nového přístupu k rozvoji projektů a s využitím technologií k účinnému shromažďování a reakci na názory zúčastněných stran jsme dokázali zajistit podporu veřejnosti. Konzultace odhalily klíčové otázky, o které se lidé zajímají jako ochrana přírody a biologické rozmanitosti či dopad na vodu a zemědělství. Projektovému týmu se jasně ukázalo, že veřejnost podporuje přechod na obnovitelnou energii. Zbývalo už pouze sladit cíle této celostátní iniciativy s potřebami těch, kteří budou výstavbou nových elektrických vedení přímo zasaženi.

Projekt byl následně navržen tak, aby tyto podněty odrážel, a vláda nakonec přistoupila k dotaci přesunu vedení HVDC pod zemský povrch. Naše práce pomohla klientovi zajistit potřebná plánovací oprávnění a umožnila projektu pokračovat podle plánu a v mezích přiděleného rozpočtu.

Vedení HVDC bude páteří celostátní a spolehlivé dodávky udržitelně vyrobené energie, která bude zásobovat domácnosti, podniky a komunity. A co je ještě důležitější – Německo bude při výrobě energie na dobré cestě k podstatnému snížení závislosti na fosilních palivech, což přispěje k vytvoření uhlíkově neutrálního světa pro jeho obyvatele.


Used capabilities

Digitální prostředky péče o životního prostředí, bezpečnosti a udržitelnost

Přečíst více

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy