Globální ochrana osobních údajů společnosti Arcadis

Společnost Arcadis chápe, že otevřenost a transparentnost ohledně způsobu, jakým spravujeme, používáme a zpracováváme vaše osobní údaje, je nanejvýš důležitá. Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje.


Jak zajistíme ochranu vašich údajů a jaká jsou vaše práva?


Oznámení o ochraně osobních údajů– ať jste klient, dodavatel nebo obchodní partner, toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak a proč shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. Také nastiňuje vaše práva na to, jak získat, zkontrolovat nebo odstranit vaše údaje. Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času změnit. Veškeré takové změny budou zveřejněny zde a veškeré podstatné změny budou zvýrazněny. Doporučujeme vám, abyste tuto stránku čas od času zkontrolovali. 


Zásady používání souborů cookie– vysvětlují, proč a jak používáme soubory cookie včetně druhů souborů cookie, a jak spravovat své vlastní předvolby souborů cookie.


Obraťte se na nás:


V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů včetně žádostí o opravu, žádostí o přístup a stížností se obraťte na adresu privacy@arcadis.com. Všechny další dotazy řešte kliknutím na tento odkaz.


Oznámení o ochraně osobních údajů obchodních kontaktů


Rychlé odkazy:


Obecné
Jak shromažďujeme osobní údaje?
Účely, pro které společnost Arcadis zpracovává vaše osobní údaje
Kategorie osobních údajů
Citlivé osobní údaje
Jak dlouho společnost Arcadis vaše osobní údaje uchovává?
Přístup k osobním údajům a jejich předávání
Bezpečnost
Práva a stížnosti jednotlivce

 

1. Obecné


Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování všech osobních údajů týkajících se obchodních kontaktů společnosti Arcadis N.V. a společností z její skupiny (dále společně jako „Arcadis“). „Obchodní kontakt“ nebo „vy“ znamená každou osobu, jejíž osobní údaje zpracovává společnost Arcadis ve své funkci správce. To nastává v případě, že pracujete u klienta, dodavatele nebo obchodního partnera společnosti Arcadis, jste příjemcem obchodních sdělení společnosti Arcadis nebo máte se společností Arcadis jiný obchodní vztah. Patří sem také podmínění pracovníci, osoby pracující ve společnosti Arcadis jako poradci nebo zaměstnanci třetích stran poskytující služby společnosti Arcadis.

 

Oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců společnosti Arcadis odkazuje na následující osoby: Zaměstnance společnosti Arcadis, uchazeče o zaměstnání nebo bývalé zaměstnance společnosti Arcadis, dočasné pracovníky, kteří jsou osobami, které společnost Arcadis zaměstnává prostřednictvím externí agentury, přičemž tato externí agentura nese odpovědnost za platy, daně a závazky dočasného zaměstnance v oblasti sociálního zabezpečení (s výjimkou podmíněných pracovníků), a (bývalé) výkonné nebo nevýkonné ředitele společnosti Arcadis nebo (bývalé) členy dozorčí rady nebo podobného orgánu společnosti Arcadis.


Správci vašich osobních údajů, jak je popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, jsou místní subjekt společnosti Arcadis, se kterým jednáte, a společnost Arcadis N.V. Kontaktní údaje vašeho místního subjektu společnosti Arcadis a společnosti Arcadis N.V. naleznete na webových stránkách společnosti Arcadis.


2. Jak shromažďujeme osobní údaje?


Vaše osobní údaje shromažďujeme online i offline. Nejčastěji dostáváme vaše osobní údaje:


 • Z vaší přímé interakce s námi, a to buď při obchodování s vámi, nebo když navštívíte naše akce nebo webové stránky. 
 • Od vašeho zaměstnavatele, když je vaším zaměstnavatelem náš klient, dodavatel nebo obchodní partner, abychom mohli uskutečňovat naše služby a pracovat s vámi. 
 • Z veřejných datových zdrojů jako seznamy sankcí, obchodní rejstříky a síť LinkedIn, například tam, kde takové osobní údaje potřebujeme k ověření vaší totožnosti před tím, než s vámi budeme obchodovat.

3. Účely, pro které společnost Arcadis zpracovává vaše osobní údaje 


Společnost Arcadis zpracovává vaše osobní údaje pro účely uvedené níže. Také vás informujeme o právním důvodu, na jehož základě zpracováváme vaše osobní údaje (jak to vyžaduje obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů). Pokud je právním důvodem, ze kterého vycházíme, oprávněný zájem, budeme vždy usilovat o udržení rovnováhy mezi našimi oprávněnými obchodními zájmy, jak je popsáno níže, a vaším soukromím.


Pokud společnost Arcadis zpracovává osobní údaje pro jiné účely, než které jsou uvedeny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, budete o tom v případě potřeby informováni samostatně, a pokud to místní zákony vyžadují, budete požádáni o souhlas.


3.1. Posuzování a přijímání klientů, uzavírání a plnění smluv s klienty, dodavateli a obchodními partnery. Tento účel zahrnuje zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné v souvislosti s posuzováním a přijímáním klientů, dodavatelů a obchodních partnerů, včetně potvrzení a ověření totožnosti příslušných obchodních kontaktů (to může zahrnovat použití úvěrové referenční agentury nebo jiných třetích stran) a provádění hloubkové kontroly a prověřování proti veřejně dostupným seznamům sankcí ze strany vládních orgánů nebo orgánů veřejné moci (např. kvůli požadavkům na dodržování předpisů). Tento účel zahrnuje také zpracování osobních údajů nezbytných k uzavření a plnění dohod s klienty, dodavateli a obchodními partnery, včetně povinných prověřovacích činností (např. pro přístup do prostor nebo systémů společnosti Arcadis), poskytování služeb klientům a zaznamenávání a finanční úhradu dodaných služeb a projektů do společnosti Arcadis a z ní.


 • Právní důvody těchto zpracovatelských činností jsou:
  • skutečnost, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou,
  • dodržení zákonné povinnosti, která se na společnost Arcadis vztahuje nebo
  • náš oprávněný zájem.

3.2. Rozvoj a zlepšování služeb společnosti Arcadis. Tento účel se zabývá zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytné pro rozvoj a zlepšování služeb společnosti Arcadis a pro výzkum a vývoj. To zahrnuje zpracování obchodních kontaktních osobních údajů pro průzkumy, recenze a výzkum.


 • Právní důvodem pro tyto zpracovatelské činnosti je náš oprávněný zájem.

3.3. Řízení vztahů a marketing. Tento účel zahrnuje zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro činnosti, jako je udržování a podpora kontaktů s klienty, dodavateli a obchodními partnery prostřednictvím marketingové komunikace, správy účtů, služeb klientům, provádění a analýzy průzkumů trhu a marketingových strategií.


 • Právní důvody těchto zpracovatelských činností jsou:
  • váš souhlas,
  • skutečnost, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou nebo
  • náš oprávněný zájem.

3.4. Realizace obchodních procesů, interní řízení a reporting řízení. Tento účel zahrnuje zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro správu majetku společnosti, provádění auditů a vyšetřování, kontrolu a sledování dodržování vnitřních zásad a postupů, financování a účetnictví, provádění obchodních kontrol, poskytování centrálních zpracovatelských zařízení pro účely účinnosti a řízení fúzí, akvizic a odprodejů. Tento účel zahrnuje také zpracování osobních údajů pro podávání zpráv o řízení a analýzu, archivaci a pojištění, právní nebo obchodní poradenství a prevenci, přípravu nebo zapojení do řešení sporů.


 • Právní důvody těchto zpracovatelských činností jsou:
  • skutečnost, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou,
  • dodržení zákonné povinnosti, která se na společnost Arcadis vztahuje nebo
  • náš oprávněný zájem.

3.5. Ochrana zdraví, bezpečnost, zabezpečení a integrita. Tento účel zahrnuje zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro ochranu práv, zájmů a majetku společnosti Arcadis a jejích zaměstnanců, klientů, dodavatelů a obchodních partnerů a činností, například činnosti týkajících se zdraví a bezpečnosti. Zahrnuje také ověření stavu klienta, dodavatele nebo obchodního partnera a jejich přístupových práv.


 • Právní důvody těchto zpracovatelských činností jsou:
  • skutečnost, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou,
  • dodržení zákonné povinnosti, která se na společnost Arcadis vztahuje nebo
  • náš oprávněný zájem.

3.6. Dodržování zákonů. Tento účel zahrnuje zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění úkolu prováděného za účelem splnění právní povinnosti, která se na společnost Arcadis vztahuje, včetně zpřístupnění osobních údajů vládním institucím nebo orgánům dohledu.


 • Právním důvodem těchto zpracovatelských činností je dodržení zákonné povinnosti, která se na společnost Arcadis vztahuje.

3.7. Ochrana životně důležitých zájmů obchodních kontaktů. Tento účel zahrnuje zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů vás jako našeho obchodního kontaktu.


 • Právním důvodem těchto zpracovatelských činností je ochrana životně důležitých zájmů jednotlivce.

4. Kategorie osobních údajů 


Níže uvedený přehled obsahuje kategorie osobních údajů zpracovávaných společností Arcadis pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud společnost Arcadis zpracovává jiné kategorie osobních údajů než ty, které jsou uvedeny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, budete o tom v případě potřeby informováni, a pokud to místní zákony vyžadují, budete požádáni o souhlas.


4.1. Vaše osobní údaje: včetně pracovní e-mailové adresy, pracovního telefonního čísla a pracovní adresy, soukromé e-mailové adresy, soukromého telefonního čísla, adresy domů, funkce nebo pozice, historie zaměstnání, obrázku nebo videa.


4.2. Vaše společnost a komunikační údaje: korespondence mezi vámi a společností Arcadis; informace k ověření vaší identity; váš vztah se společností Arcadis; vaše chování vůči společnosti Arcadis, jejím zaměstnancům nebo klientům, dodavatelům a obchodním partnerům, důvěryhodnost vašeho podnikání, online dostupné informace (informace o zpracování osobních údajů, které jsou shromažďovány prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technologií, jsou uvedeny ve výkazech souborů cookie na webových stránkách společnosti Arcadis). 


5. Citlivé osobní údaje


V průběhu vašeho obchodního vztahu se společností Arcadis může společnost Arcadis potřebovat shromažďovat určité údaje, které jsou vnímány jako „citlivé“, protože odhalují intimní charakteristiky jako náboženství, etnická příslušnost, trestné činy nebo zdraví. Tyto citlivé údaje se použijí pouze v rámci přísných omezení stanovených platnými místními zákony.


Tyto citlivé činnosti v rámci zpracování údajů prováděné společností Arcadis mohou v souladu s platnými místními požadavky zahrnovat:


5.1. Váš obrázek může být společností Arcadis zpracován, pokud je to nezbytné pro identifikaci nebo budoucí referenční účely, z důvodů přístupu na pracoviště a bezpečnosti a pro identifikaci a ověřování klientů, dodavatelů nebo obchodních partnerů.


5.2 Společnost Arcadis může zpracovávat údaje týkající se trestněprávního nebo protiprávního jednání, záznamů v trestních rejstřících nebo řízení v souvislosti s trestným nebo protiprávním jednáním, pokud je to nezbytné pro posouzení a přijetí klientů, dodavatelů nebo obchodních partnerů, za účelem ochrany práv, zájmů a majetku společnosti Arcadis, jejích zaměstnanců a klientů, dodavatelů a obchodních partnerů a plnění příslušných zákonných povinností.


5.3 Společnost Arcadis může zpracovávat údaje o fyzickém nebo duševním zdraví, pokud je to nezbytné pro posouzení a přijetí klienta, dodavatele nebo obchodního partnera, pro provedení smlouvy s klientem, dodavatelem a obchodním partnerem, dodržování povinností společnosti Arcadis v oblasti péče o klienty, dodavatele a obchodní partnery a ochranu vašich životně důležitých zájmů.


5.4. Společnost Arcadis může zpracovávat osobní údaje o náboženství nebo přesvědčení, pokud je to nezbytné pro poskytování specifických služeb pro klienta, včetně požadavků na stravu nebo náboženské svátky.


V případě potřeby bude před zpracováním citlivých osobních údajů požadován váš výslovný souhlas. Další právní důvody, na jejichž základě může společnost Arcadis zpracovávat citlivé osobní údaje, jak je popsáno výše, jsou:


 • oprávněný zájem společnosti Arcadis na ochraně svých práv, zájmů a majetku a práv, zájmů a majetku jejích zaměstnanců, klientů, dodavatelů a obchodních partnerů,
 • oprávněný zájem společnosti Arcadis na zjištění vaší totožnosti a stavu,
 • dodržení zákonné povinnosti, která se na společnost Arcadis vztahuje.

6. Po jakou dobu společnost Arcadis vaše osobní údaje uchovává? 


Obecně platí, že společnost Arcadis uchovává vaše osobní údaje po dobu trvání vašeho obchodního vztahu se společností Arcadis (např. během doby, kdy jsou vašemu zaměstnavateli poskytovány služby společnosti Arcadis a jste naším obchodním kontaktem) a po určitou dobu, kdy je nutné uchovávat vaše osobní údaje i po skončení služeb. Toto období bude záviset na našem účelu používání vašich osobních údajů. Příklady:


 • Pokud jsou vaše obchodní kontaktní údaje součástí našich faktur, budeme vaše osobní údaje uchovávat společně s našimi fakturami (obvykle 7 let na základě daňové legislativy).
 • Pokud jsou vaše obchodní kontaktní údaje součástí našich projektových plánů, budeme vaše osobní údaje uchovávat v souladu s našimi lhůtami pro uchovávání projektových plánů (obvykle 10 let v závislosti na projektu).
 • Pokud potřebujeme vaše osobní údaje pro účely identifikace a prověřování, budeme vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, dokud budeme povinni uchovávat doklad o prověřování na základě místních právních předpisů.
 • Pokud jste jedním z našich potenciálních zákazníků, budeme uchovávat vaše kontaktní údaje po dobu, kdy vám společnost Arcadis bude zasílat obchodní sdělení, o která máte zájem (například zpravodaje) a po dobu 24 měsíců poté. 

Společnost Arcadis se od těchto lhůt pro uchovávání odchýlí, pokud má naléhavý zájem na delším uchovávání vašich osobních údajů (např. v případě probíhajících nebo očekávaných soudních sporů).


7. Přístup k osobním údajům a jejich předávání


7.1. Přístup k vašim osobním údajům je povolen pouze v rozsahu, v jakém je takový přístup nezbytný k plnění zamýšleného účelu a k výkonu práce příslušných pracovníků. Mezi zaměstnance, kteří mají oprávnění k přístupu k vašim osobním údajům, může patřit kontaktní místo společnosti Arcadis a pracovníci společnosti Arcadis, např. pracovníci finančního oddělení, oddělení výkaznictví, interního auditu, IT, marketingu a právního oddělení.


7.2. Společnost Arcadis může čas od času potřebovat zpřístupnit osobní údaje nepřidruženým třetím stranám jako poskytovatelé služeb (společnosti poskytující produkty a služby společnosti Arcadis, např. poskytovatelé plateb, dodavatelé IT systémů), odborní poradci (např. účetní, auditoři nebo právníci), veřejné a státní orgány (subjekty, které regulují společnost Arcadis nebo nad ní mají jurisdikci, např. regulační orgány, orgány veřejné moci, veřejné orgány a soudní orgány), nebo v souvislosti s podnikovými transakcemi (v souvislosti s navrhovanou nebo skutečnou reorganizací, fúzí nebo prodejem). Společnost Arcadis bude uzavírat dohody s poskytovateli služeb třetích stran a odbornými poradci tak, aby ochránila vaše zájmy v oblasti ochrany údajů.


7.3. Vzhledem ke globální povaze operací společnosti Arcadis může být nutné, aby společnost Arcadis zpřístupnila osobní údaje svým vlastním pracovníkům a oddělením v jiných zemích. Některé z nepřidružených třetích stran mohou mít také sídlo mimo vaši domácí jurisdikci. Pokud se takové mezinárodní předání údajů uskuteční v zemi, která má jiný režim ochrany údajů, společnost Arcadis zajistí, aby mezinárodní předání údajů nemělo negativní vliv na úroveň ochrany vašich osobních údajů. Společnost Arcadis vás v případě potřeby bude informovat o veškerých dalších podrobnostech týkajících se mezinárodního předávání údajů.


7.4. V případě, že příjemce osobních údajů sídlí mimo Evropský hospodářský prostor v zemi, která není považována za zemi s úrovní ochrany údajů odpovídající EU, společnost Arcadis zajistí, aby tento převod vycházel ze vhodných záruk, včetně vzorových doložek EU nebo závazných podnikových pravidel. Informace o těchto zárukách lze získat prostřednictvím pověřenců pro ochranu osobních údajů společnosti Arcadis na adrese privacy@arcadis.com.


8. Bezpečnost 


8.1. Společnost Arcadis přijme vhodná technická, fyzická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před zneužitím nebo náhodným, nezákonným nebo neoprávněným zničením, ztrátou, změnou, získáním nebo přístupem, která jsou v souladu s platnými zákony o bezpečnosti a předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů. Do toho bude patřit i požadavek, aby poskytovatelé služeb používali vhodná opatření na ochranu důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů.


9. Práva a stížnosti jednotlivců


9.1. Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, máte vždy právo na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů ze strany společnosti Arcadis.


9.2. Některé místní zákony vám poskytují právo na přístup k osobním údajům a jejich výmazu, podání námitky proti zpracování osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, právo na odvolání souhlasu a právo na přenositelnost údajů. Pokud tato práva vycházejí z místní zákonů nebo předpisů, obraťte se na místního pověřence pro ochranu osobních údajů.


Jaká jsou tato práva?


9.3. Právo na přístup znamená, že máte právo vyžádat si přehled svých osobních údajů zpracovávaných společností Arcadis nebo jejím jménem. Právo na výmaz a právo na omezení znamenají, že pokud vaše osobní údaje nebudou zpracovány v souladu s platnými zákony, máte právo na výmaz nebo omezení těchto osobních údajů (podle potřeby). Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (podle potřeby).


9.4. Právo na přenositelnost údajů znamená, že kopie vašich osobních údajů, které jste společnosti Arcadis poskytli, vám bude na vaši žádost předána v běžném strojově čitelném formátu nebo bude bez omezení předána třetí straně.


9.5. Právo na odvolání souhlasu znamená, že pokud zpracování vašich osobních údajů vycházelo ze souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat. Toto odstoupení nebude mít vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před odvoláním. Nastavení předplatného můžete spravovat prostřednictvím našich webových stránek pro předplatné.


9.6. Uplatnit svá práva nebo podat stížnost můžete u pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@arcadis.com. Společnost Arcadis uskuteční váš požadavek v souladu s místními zákony, které se na vás vztahují.


9.7. V případě stížností týkajících se ochrany údajů nebo soukromí máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. 


S účinností od 23. května 2018

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy