AUTHOR

Lenka Matějíčková
Lenka Matějíčková
Head of Sustainability at Arcadis

Společnost Arcadis Czech Republic zpracovala studii o využití tzv. zelených střech na průmyslových budovách v České republice. Cílem bylo posoudit standardní halu o ploše 14 000 m2 ve variantách bez a s tzv. zelenou střechou, neboli se střešním pláštěm osázeným vegetací (byla uvažována extenzivní střecha s rozchodníky). Budovy byly posuzovány z následujících hledisek: náklady životního cyklu budovy, uhlíkové stopy, vliv na mikroklima budovy, efekt tepelného ostrova a nakládání s dešťovými vodami.

Zelené střechy jsou obvykle považovány za účinné při snižování hladiny atmosférického CO2 kvůli jejich potenciálu snižovat spotřebu energie v budovách a schopnosti pohlcovat CO2 ze vzduchu.


Nejvýznamnější výhodou zelených střech je zmírnění tepelných ostrovů a následné snížení ambientní teploty ve městě. Zelené střechy nejen pomáhají životnímu prostředí z ekologického a estetického hlediska, ale přinášejí také úspory při provozu budov – díky vrstvám, které pohlcují dešťovou vodu. Tím se mohou náklady na odvodňovací systém a izolační vrstvy snížit. Dalšími výhodami je pak také vytváření habitatu pro volně žijící živočichy (v závislosti na intenzitě zeleně a zvolených druhů) a snižování stresu lidí pohybujících se v okolí budovy se zelenou střechou. V případě skladových hal musí být nosná konstrukce pro rozsáhlou zelenou střechu mnohem robustnější než pro klasickou střešní konstrukci. To znamená, že počáteční náklady na zelenou střechu mají dopad na celou budovu.


Systém zelených střech však vyžaduje (v případě typického systému výstavby skladové haly) solidnější nosnou konstrukci a také celé souvrství skladby zelené střechy. Tyto odlišnosti přispívají k navýšení svázaných emisí CO2 v celé konstrukci. Toto relativní zvýšení se snižuje spolu s celým životním cyklem, ale přesto zůstává. Cílem této analýzy je proto posoudit nejen ekonomické investice, ale také uhlíkovou stopu pro extenzivní zelenou střechu skladu spolu s ohledem na emise CO2 emitované během výrobních a dalších procesů, které jsou spojené se stavbou a údržbou průmyslové/skladovací haly.


Kromě ekonomické a uhlíkové návratnosti je také posouzen vliv zelené střechy na vnitřní mikroklima v budově, efekt tepelného ostrova, nakládání s dešťovými vodami a potenciál pro využití fotovoltaických panelů.


Projekt vybraný pro srovnání je typickým "současným standardem" výstavby skladových/průmyslových hal. Projekt má HPP 14.000 m2 o standardní nosné konstrukci vedoucí k maximalizaci využitelnosti vnitřního prostoru. Na projekt se aplikuje typický střešní a zelený střešní systém. Následně jsou oba systémy zhodnoceny a porovnány.V případě použití doporučené skladby zelené střechy ke kompenzaci uhlíku svázaného se stavbou vlivem působení zeleně během životnosti objektu nedojde vůbec. Z hlediska kompenzace uhlíku zelení je mnohem vhodnější výsadba stromů, které dokáží absorbovat uhlíku podstatně více. Dle plochy střechy lze vypočítat množství stromů, keřů a lučních ploch nutných k výsadbě a údržbě, aby došlo k úplné náhradě uhlíku potenciálně absorbovaného plochou zelené střechy.


V případě průmyslových hal zelená střecha nenapomáhá plnému alternativnímu využití potenciálu plochy střechy jako takové, která je ideální pro instalaci FV panelů. FV panely během své životnosti uhlík potřebný na svoji výrobu nejen vykompenzují, ale navíc vedou výrazně k jeho snižování při provozu budovy. Moderní systémy FV panelů v průběhu své životnosti mohou i na našem území dokonce plně kompenzovat uhlíkovou stopu provozu budovy.


Navíc při použití bílé svrchní vrstvy (SRI>82) se stírá výhoda zelené střechy při snižování efektu tepelného ostrova.


Další uváděnou výhodou zelených střech je tvorba habitatů pro volně žijící živočichy a nakládání s dešťovou vodou. Na většině skladových hal je tvorba přírodních habitatů a zlepšování mikroklimatu v okolí budovy nahrazeno jiným řešením, a to jímáním dešťové vody do otevřených retenčních poldrů, které tak tvoří otevřenou vodní hladinu a přes které se voda také částečně vsakuje do podloží. Avšak tato retenční nádrž by se nenaplnila, pokud by na střeše byla vegetační vrstva, která vodu z velké částí zadrží a vypaří. Zásadní nevýhodou zelené střechy na průmyslové hale je tedy výrazné snížení využití dešťové vody a jejího zasáknutí do podzemních vod, což by mělo být hlavním cílem nakládání s dešťovými vodami v přírodě.


Dalším hlediskem, které je třeba brát v úvahu, je účel a morální životnost těchto budov. Studie vychází ze standardně uvažované životnosti objektu 60 let, v ČR se budovy staví na 50 let. Jak bylo řečeno výše, pro běžně instalovanou skladbu zelené střechy není nárůst uhlíkové stopy za tuto dobu vykompenzován vůbec. Pro méně standardním složení by byla návratnost přes 45 let, což je u horní hranice požadovaného limitu. Toto hledisko rozhodně dává prostor výrobcům zelených střech ke zlepšení.


Navíc morální životnost u průmyslových hal bývá jiná – změny v oblasti logistiky a skladování jsou velmi rychlé, design/konstrukce a využití budov se mění a přizpůsobuje požadavkům trhu ve výrazně kratším intervalu.


Zelených střech lze naopak velice dobře využít při výstavbě kancelářských budov, kde je nosná konstrukce celkově robustnější ve svém základu. Toto však neplatí v případě průmyslových/skladovacích hal, které v návrhu pracují s lehkými materiály a celkově subtilními prvky nosné konstrukce a kde je toto řešení efektivní.


Ve městech lze výhody zelených střech také podstatně lépe zužitkovat. Zde by naopak akumulace dešťových srážek ve střešním souvrství (preferovaná před zasakováním v městské zástavbě), spolu se snížením požadavků na kapacitu zdroje chladu či tepla, zlepšením mikroklimatu či akustických parametrů měly být jasnou prioritou.

AUTHOR

Lenka Matějíčková
Lenka Matějíčková
Head of Sustainability at Arcadis