AUTHOR

David Urban
David Urban
Senior Technical Manager

V tomto blogu bych rád přiblížil rekonstrukci podlah v garážích objektu bratislavského obchodního centra Central, na kterém náš tým pracoval poslední rok.


Tento projekt je ukázkovým příkladem realizace prací, tzv. TDD Plus, navazujících na služby poskytované v rámci standardního akvizičního TDD, přičemž tyto práce realizujeme dle potřeb a požadavků našich klientů.

TDD Plus vedou ke zlepšování stavebně technického stavu nemovitostí, čímž se snižují budoucí provozní náklady majitelům budov na opravné práce, udržují nebo prodlužují životnost částí staveb a z našeho pohledu představují možnost dlouhodobější spolupráce s klientem a zajímavé pracovní příležitosti.

 

 

V roce 2015 na toto obchodní centrum vypracovala společnost Arcadis akviziční TDD, ve kterém byl klient upozorněn na nadměrný výskyt trhlin ve stropních konstrukcích podzemních garáží a protékání prosolené vody těmito trhlinami skrz stropní konstrukce a to zejména v zimním období. Přímo na místě bylo zjištěno, že v minulosti již proběhly pokusy o nápravu tohoto stavu ze strany původního majitele, ale tyto nebyly plně úspěšné.

Po velmi dlouhé diskusi s novým majitelem bylo nakonec na začátku roku 2019 rozhodnuto provést celkovou nápravu tohoto nežádoucího stavu. Následně společnost Arcadis zahájila výběrové řízení s cílem předložit klientovi co nejlepší možné technické řešení plošné opravy s ohledem na rozsah trhlin a jejich šířek, které v mnoha případech přesahovaly nadlimitní šířku trhlin 0,30 mm uvažovanou v době projekčního návrhu stropních konstrukcí.

I zde platilo, že ne vždy rozhoduje při výběru vhodného dodavatele cena. Důraz byl kladen zejména na co nejlepší technické řešení, záruční podmínky a akceptaci složité etapizace opravných prací s ohledem na průběžné zajištění provozu garáží nejen pro obchodní centrum, ale i pro hotel a administrativu, které využívají svůj parking ve 4. podzemním podlaží. Toto podlaží nebylo opravováno, jelikož podlaha je součástí základové desky a náleží již jinému majiteli.

Vybraný dodavatel COMING Plus, a.s. nabídl celoplošné řešení sanace trhlin podlah v garážích 2. a 3. podzemního podlaží novou zesílenou podlahovinou, čímž se plně pokryla i estetická stránka výkonu podlah. Pro opravu byla navržena a použita polyuretanová stěrková, pružná, izolační a trhliny překlenující podlahovina COMFLOOR PM EP K se zesílenou „plovoucí“ elastickou membránou, která vytváří hlavní funkční vrstvu pro překlenutí dynamických trhlin do požadované šířky dle zadání.

Opravné práce byly zahájené v říjnu 2019 a do konce roku 2019 bylo opraveno téměř 10tis. m2 podlah z celkového rozsahu. Před vánočními svátky byly práce přerušené z obchodních důvodů obchodního centra. Další práce byly zahájené v únoru 2020 a trvaly až do června 2020, kdy byly opravy podlah zcela dokončené.

Za zmínku stojí etapizace prací. Celá plocha podlah v garážích 2. a 3. podzemního podlaží, téměř 30tis. m2, byla rozdělena celkem do 10 etap. Důvodem bylo průběžné zajištění možnosti parkování jak pro zákazníky obchodního centra, tak hotelu a rovněž pro pracovníky administrativní budovy. Z tohoto důvodu se rekonstrukce podlah dopravních uzlů, vnějších i vnitřních, převážně jednosměrných ramp, zdála být velmi složitá a komplikovaná. Zcela nepochybně a s odstupem času lze říct, že snadnějšímu průběhu opravy těchto dopravních uzlů napomohla koronavirová krize, kvůli které došlo v termínu provádění těchto prací k uzavření budovy a provoz parkingu se téměř utlumil. Samozřejmě, že tato krize měla na tuto zakázku i negativní vliv ve smyslu složitějšího zajišťování dostatečných pracovních kapacit, potřebného materiálu a logistiky. To lze ale považovat za minoritní problémy v porovnání s možnými dopravními kolapsy při realizaci prací za plného provozu budovy.

Závěrem lze konstatovat, že vybraný dodavatel se v součinnosti s projektovým řízením celé zakázky a velmi dobrou spoluprací se správou budovy brilantně vyrovnal s veškerými vzniklými problémy a složitou logistikou a celou zakázku dokončil v původním plánovaném termínu a v požadované kvalitě.

Opravené podlahy byly v průběhu června předány našemu klientovi, kterému přejeme, aby plně sloužily svému účelu co nejlépe bez vad a nedostatků.

Závěrem bych za společnost Arcadis rád poděkoval všem zúčastněným stranám za skvělou spolupráci při plnění tohoto náročného úkolu.


Identifikační údaje


Název stavby: Obchodní centrum Centrál Bratislava - oprava stávajících podlahovin garáží 2. a 3. podzemního podlaží

Místo stavby: Obchodní centrum Centrál, Metodova 6, 821 08 Bratislava – Ružinov, Slovensko

Objednatel: Central Shopping Center, a.s.

Dodavatel:COMING Plus, a.s., Ing. Martin Kuchynka

Výběrové řízení: Arcadis Czech Republic s.r.o., Ing. David Urban, Ing. Adam Záslav

Projektové a technické řízení zakázky:Czech Republic s.r.o., Ing. David Urban, Ing. Adam Záslav

Zahájení stavby: 7.10.2019

Dokončení stavby: 10. 6. 2020


Technická data stavby


Opravovaná plocha podlah: 28 692 m2

Podlahový systém: Trvale pružná izolační polyuretanová, trhliny překlenující stěrková podlahovina COMFLOOR se zesílenou „plovoucí“ polyuretanovou membránou a finální pružnou vrstvou s křemenným plnivem s jemně strukturním povrchem

Celková min. tloušťka nové podlahoviny: 4,00 ÷ 5,00 mm

Přibližná celková spotřeba materiálu: 210 t

AUTHOR

David Urban
David Urban
Senior Technical Manager